▲ กลับด้านบน

การประกวดสุนทรพจน์รอบคัดเลือก

7 ส.ค. 62 เปิดอ่าน 4449 โดย นายอนุชิต คงจันทร์
  แก้ไข

ด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ โรงเรียนสอนการพูดจอมพลและมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต, สถาบัน Bangkok Toastmasters Club, สมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย,มูลนิธิ๖๐ปีธรรมชัยเพื่อการศึกษาแห่งประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และองค์กรภาคีที่สนับสนุน ได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก (Change the World Speech Contest) ในกรอบแนวคิด “Change the world” เปลี่ยนแปลงโลก ขึ้น เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างผู้นำเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับอุดมศึกษาที่มีความรู้ มีความดี มีความสามารถและสนใจด้านภาษาในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำแห่งความดีและสามารถถ่ายทอดความดีไปสู่สังคม เวทีประชาคมอาเซียนและเวทีโลกต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนที่มีความรู้คู่ความดี มีคุณธรรมและมีความสามารถด้านภาษาสู่เวทีประชาคมโลก

2. เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้างเสริมบุคลิกภาพและฝึกอุปนิสัยที่ดีงามผ่านกระบวนการฝึกอบรมของโครงการ

3. เพื่อให้เครือข่ายผู้นำความดีที่มีความสามารถด้านภาษาในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาและครูอาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทำงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ มีน้ำใจ มีความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน

การดำเนินโครงการมุ่งเน้นส่งเสริมเยาวชนให้เป็นผู้นำผ่านกระบวนการถ่ายทอดบทสุนทรพจน์ที่ออกมาจากตัวตนของเยาวชนอย่างแท้จริง โดยก่อนที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้าแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมผ่านค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ โดยในค่ายดังกล่าวจะเป็นค่ายที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนทักษะภาษาด้านการพูดควบคู่กับการฝึกคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 62 ที่ผ่านมาทางโครงการได้จัดการประกวดสุนทรพจน์รอบคัดเลือก โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต บรรยากาศยามเช้าเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนของผู้เข้าประกวดซึ่งเดินทางมาจากหลากหลายจังหวัดทั้งจากภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคอีสานในเวลา 09.00 น เริ่มงานด้วยการกล่าวตอนรับจากตัวแทนท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ท่านอาจารย์ ดร นพรัตน์ น้อยเจริญ หัวหน้าสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กล่าวตอนรับผู้เข้าประกวด คณะครู ผู้ปกครองทุกท่านเข้าสู่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จากนั่นก่อนการประกวดทุกท่านได้รับโอวาทจากตัวแทนคณะกรรมการโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก อาจารย์ไพศาล แซ่ล่อ รองประธานกรรมการโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก

ในปีนี้ทางโครงการได้รับเกียรติจาก มูลนิธิการพูดแบบการทูต สถาบันบางกอกโทสมาสเตอร์คลับ สมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด

สำหรับสุนทรพจน์ภาษาไทยได้รับเกียรติจากมูลนิธิการพูดแบบการทูตโดยการนำของ ดร ปานใจ สุภาพ ผู้อำนวยการมูลนิธิการพูดแบบการทูตและคณะ สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษได้รับเกียรติจาก

ท่านอาจารย์ไพศาล เเซ่ล่อ HONORARY CLUB ADVISORS สถาบัน Bangkok Toastmasters และคณะ สุนทรพจน์ภาษาจีนได้เกียรติจากอาจารย์หม่า เหยียน  รองประธานสมาคมครูจีนแห่ง                                      ประเทศไทยและคณะ 

ในเวลา 09.30  ช่วงเวลาตื่นเต้นของผู้เข้าประกวดทุกๆท่าน นั่นคือช่วงเวลาที่ผู้ประกวดทุกท่านจะได้แยกย้ายไปประกวดตามห้องประกวดในแต่ภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

ซึ่งในปีนี้มีจำนวนผู้เข้าประกวดแบ่งตามแต่ละภาษาดังนี้ 

  ภาษาไทยจำนวน 48 ท่าน

  ภาษาอังกฤษ 68 ท่าน

  ภาษาจีน 33 ท่าน

 และในเวลา 16.00 น ก็มาถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนั่นคือช่วงประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้ารอบสู่รอบชิงชนะเลิศ

 ซึ่งในปีนี้มีสถานศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 67 ท่าน จาก 37 สถานศึกษา


                                                                               ผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน


                                                                     ผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย


                                                                    ผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย


ส่วนรายละเอียดประกาศผลการประกวดสามารถติดตามได้ที่ http://www.vstarproject.com/speech/

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของของทุกภาคส่วนเป็นอย่างยิ่งที่เป็นกำลังหลักที่สำคัญที่ทำให้การประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกรอบคัดเลือกสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และยังถือว่าทุกท่านมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนรักการทำความดี เพื่อฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนประเทศชาติให้เจริญมั่งคงสืบไป ขอขอบพระคุณ

1.             มูลนิธิ๖๐ปีธรรมชัยเพื่อการศึกษาแห่งประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (60th Dhammachai Education Foundation of Australia and New Zealand)

2.             มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ(North Bangkok University)

3.             โรงเรียนสอนการพูดจอมพลและมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต

4.             สถาบัน Bangkok Toastmasters Club

5.             สมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย

6.             ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ ( Human Potential Development Center )

8.                    สถาบันธรรมชัยวิจัยนานาชาติ ( Dhammachai International Research Institute (DIRI) )

9.             บริษัทเนเจอร์กิฟ จำกัด

10.            บริษัทแลกตาซอย

และทุกๆองค์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้


 

สรุปข่าว

หัวข้อ การประกวดสุนทรพจน์รอบคัดเลือก
วันเวลา 27 กรกฎาคม 2562
สถานที่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ North Bangkok University
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้เข้ารับการอบรม 200

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน