▲ กลับด้านบน
ดาวน์โหลด เอกสารโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

เอกสารปักหมุด

การคัดเลือกหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star Quality Award) ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อัพโหลดเมื่อ 30/1/2016

01 กำหนดการคัดเลือกหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น

อัพโหลดเมื่อ : 30/1/2559

pdf 69 KB ดาวน์โหลด
02 เกณฑ์ประเมินการจัดนิทรรศการ หน่วยงานการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น

อัพโหลดเมื่อ : 30/1/2559

pdf 160 KB ดาวน์โหลด
03 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน หน่วยงานการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น

อัพโหลดเมื่อ : 30/1/2559

pdf 105 KB ดาวน์โหลด
04 รายละเอียดและเกณฑ์การคัดเลือกสำหรับสถานศึกษา

อัพโหลดเมื่อ : 30/1/2559

pdf 85 KB ดาวน์โหลด
05 รายละเอียดและเกณฑ์การคัดเลือกประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น

อัพโหลดเมื่อ : 30/1/2559

pdf 95 KB ดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดกิจกรรม “ทอดกฐินสัมฤทธิ เด็กดี V-Star” อัพโหลดเมื่อ 30/10/2015

01-ใบสรุปผลการจัดกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์

อัพโหลดเมื่อ : 30/10/2558

pdf 192 KB ดาวน์โหลด
02-รายชื่อสถานศึกษาร่วมจัดกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์

อัพโหลดเมื่อ : 30/10/2558

pdf 26 KB ดาวน์โหลด

(3) สัมมนาโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (สำหรับผู้ประสานงานโครงการฯ ระดับเขตพื้นที่/หน่วยงานทางการศึกษา) // สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไม่สมัครเข้าร่วมโครงการ อัพโหลดเมื่อ 13/10/2015

รายละเอียดการเข้าร่วมสัมมนาสำหรับเขตที่ยังไม่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

อัพโหลดเมื่อ : 13/10/2558

pdf 51 KB ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (สณ.๐๑)

อัพโหลดเมื่อ : 13/10/2558

pdf 89 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างตัวอย่างหนังสือมอบฉันทะรับทุน

อัพโหลดเมื่อ : 13/10/2558

pdf 41 KB ดาวน์โหลด

(2) สัมมนาโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (สำหรับผู้ประสานงานโครงการฯ ระดับเขตพื้นที่/หน่วยงานทางการศึกษา) // สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการมาแล้ว อัพโหลดเมื่อ 13/10/2015

รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยมาแล้ว รายละเอียดการเข้าร่วมสัมมนา

อัพโหลดเมื่อ : 13/10/2558

pdf 49 KB ดาวน์โหลด
ตัวอย่างหนังสือมอบฉันทะรับทุน

อัพโหลดเมื่อ : 13/10/2558

pdf 40 KB ดาวน์โหลด

(1) สัมมนาโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (สำหรับผู้ประสานงานโครงการฯ ระดับเขตพื้นที่/หน่วยงานทางการศึกษา) วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ อัพโหลดเมื่อ 13/10/2015

กำหนดการสัมมนา

อัพโหลดเมื่อ : 13/10/2558

pdf 173 KB ดาวน์โหลด
ใบตอบรับ

อัพโหลดเมื่อ : 13/10/2558

pdf 66 KB ดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดล่าสุด

จดหมายเชิญปฏิบัติธรรม ครูผู้นำบุญ เดือนเมษายน 2559 อัพโหลดเมื่อ 1/2/2559

สิ่งที่ควรทราบ

อัพโหลดเมื่อ : 1/2/2559

pdf 398 KB ดาวน์โหลด
กำหนดการ2

อัพโหลดเมื่อ : 1/2/2559

pdf 512 KB ดาวน์โหลด
กำหนดการ1

อัพโหลดเมื่อ : 1/2/2559

pdf 541 KB ดาวน์โหลด
จดหมายนำ2

อัพโหลดเมื่อ : 1/2/2559

pdf 230 KB ดาวน์โหลด
จดหมายนำ

อัพโหลดเมื่อ : 1/2/2559

pdf 434 KB ดาวน์โหลด

การคัดเลือกหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star Quality Award) ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อัพโหลดเมื่อ 30/1/2559

05 รายละเอียดและเกณฑ์การคัดเลือกประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น

อัพโหลดเมื่อ : 30/1/2559

pdf 95 KB ดาวน์โหลด
04 รายละเอียดและเกณฑ์การคัดเลือกสำหรับสถานศึกษา

อัพโหลดเมื่อ : 30/1/2559

pdf 85 KB ดาวน์โหลด
03 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน หน่วยงานการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น

อัพโหลดเมื่อ : 30/1/2559

pdf 105 KB ดาวน์โหลด
02 เกณฑ์ประเมินการจัดนิทรรศการ หน่วยงานการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น

อัพโหลดเมื่อ : 30/1/2559

pdf 160 KB ดาวน์โหลด
01 กำหนดการคัดเลือกหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น

อัพโหลดเมื่อ : 30/1/2559

pdf 69 KB ดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดกิจกรรม “ทอดกฐินสัมฤทธิ เด็กดี V-Star” อัพโหลดเมื่อ 30/10/2558

02-รายชื่อสถานศึกษาร่วมจัดกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์

อัพโหลดเมื่อ : 30/10/2558

pdf 26 KB ดาวน์โหลด
01-ใบสรุปผลการจัดกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์

อัพโหลดเมื่อ : 30/10/2558

pdf 192 KB ดาวน์โหลด

(1) สัมมนาโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (สำหรับผู้ประสานงานโครงการฯ ระดับเขตพื้นที่/หน่วยงานทางการศึกษา) วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ อัพโหลดเมื่อ 13/10/2558

ใบตอบรับ

อัพโหลดเมื่อ : 13/10/2558

pdf 66 KB ดาวน์โหลด
กำหนดการสัมมนา

อัพโหลดเมื่อ : 13/10/2558

pdf 173 KB ดาวน์โหลด

(3) สัมมนาโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (สำหรับผู้ประสานงานโครงการฯ ระดับเขตพื้นที่/หน่วยงานทางการศึกษา) // สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไม่สมัครเข้าร่วมโครงการ อัพโหลดเมื่อ 13/10/2558

ตัวอย่างตัวอย่างหนังสือมอบฉันทะรับทุน

อัพโหลดเมื่อ : 13/10/2558

pdf 41 KB ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (สณ.๐๑)

อัพโหลดเมื่อ : 13/10/2558

pdf 89 KB ดาวน์โหลด