▲ กลับด้านบน

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 6

19 ส.ค. 62 เปิดอ่าน 5031 โดย นายอนุชิต คงจันทร์
  แก้ไข

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 62 ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ โรงเรียนสอนการพูดจอมพลและมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต, สถาบัน Bangkok Toastmasters Club, สมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย,มูลนิธิ 60 ปีธรรมชัยเพื่อการศึกษาแห่งประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และองค์กรภาคีที่สนับสนุน ได้จัดการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก (Change the World Speech Contest) รอบชิงชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ วิทยาเขตรังสิต

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๐ น เป็นเวลาการลงทะเบียนผู้เข้าประกวดพร้อมจับสลากลำดับการประกวด

ในปีนี้มีสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐๙ สถานศึกษาและสถานศึกษาที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมีจำนวน ๕๕ สถานศึกษา ดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

โรงเรียนจันทรวิชา

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี

โรงเรียนนานาชาติเอกมัย 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (มัธยม)

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

โรงเรียนวัดประชาบำรุง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

โรงเรียนสิริรัตนาธร

โรงเรียนสุเหร่าซีรอ

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 
และในเวลา ๐๙.๐๐ น เป็นช่วงพิธีเปิดการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกโดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

ท่าน ผศ.ดร.เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิด

และท่าน ดร.จอมพล สุภาพ ประธานคณะกรรมการโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน

การดำเนินโครงการ    ผศ.ดร.เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯดร.จอมพล สุภาพ ประธานคณะกรรมการโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก 


เวลา ๐๙.๑๐ น เป็นช่วงเวลาสำคัญของผู้เข้าประกวดที่จะได้รับทราบรายละเอียดเกณฑ์การตัดสินจาก อาจารย์อรุณ ลิปิรุจน์ธรรม ที่ปรึกษาสถาบันบางกอกโทสมาสเตอร์คลับ ตัวเเทนคณะกรรมการตัดสินทั้งสามภาษา ( ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน )


                                อาจารย์อรุณ ลิปิรุจน์ธรรม ที่ปรึกษาสถาบันบางกอกโทสมาสเตอร์คลับ


และหลังจากนั่นท่าน ดร จอมพล สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนการพูดจอมพล ประธานคณะการโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกได้มอบของกระเช้าขอบคุณและเกียรติบัตรให้องค์ภาคีที่สนับสนุนและคณะกรรมการตัดสินทุกท่าน โดยในครั้งนี้ทางโครงการได้เกียรติจาก ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ วิทยาเขตรังสิต เป็นองค์กรภาคีสนับสนุนสถานที่ในการจัดทั้งหมด
รูปหมู่ประวัติศาสตร์การประกวดรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 6

เวลา ๐๙.๒๐ ๑๑.๓๐ น. เริ่มการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสถาบันบางกอกโทสมาสเตอร์คลับเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโดยมีรายนามดังต่อไปนี้

อาจารย์ไพศาล  แซ่ล่อ         ที่ปรึกษาสถาบันบางกอกโทสมาสเตอร์คลับ       

อาจารย์อรุณ  ลิปิรุจน์ธรรม   ที่ปรึกษาสถาบันบางกอกโทสมาสเตอร์คลับ       

อาจารย์ผจงศักดิ์ ปัทมะศังข์  สถาบันบางกอกโทสมาสเตอร์คลับหลังจากเสร็จสิ้นการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในทุกระดับ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ผู้ประกวดทุกๆท่านก็พักรับประทานอาหารกลางวันและภาคบ่ายก็เริ่มการประกวดภาคบ่าย โดยในภาคบ่ายจะด้วยการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก สมาคมครูแห่งประเทศไทยเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

   อาจารย์หม่า เหยียน รองประธานสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย     

   Mr Wang Xiao Hui กรรมการสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย

   Miss Zhang Yilin  สมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย

   คุณวรรษมน วงศ์ธนะศักดิ์ สมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยกรรมการตัดสินหลังจากเสร็จสิ้นการประกวดภาษาจีนเสร็จก็เริ่มการประกวดภาษาไทย ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากโรงเรียนสอนการพูดจอมพล มูลนิธิการพูดแบบการทูต สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เป็นกรรมการตัดสินการประกวด

โดยคณะกรรมการตัดสินมีรายนามดังต่อไปนี้

ดร.จอมพล สุภาพ        ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนการพูดจอมพล

ดร.ปานใจ  สุภาพ        ผู้อำนวยการมูลนิธิการพูดแบบการฑูต  

ดร.ชุติธร สุภาพ           รองผู้อำนวยการมูลนิธิการพูดแบบการฑูต

อาจารย์รวีภัสส์  บุญยังวสุโชค      อาจารย์มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต         

อาจารย์กรองทอง  นิลกระจ่าง     อาจารย์มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต  

เวลา ๑๖.๓๐ น เป็นเวลาที่ทุกๆท่านรอคอย นั่นคือช่วงเวลาการประกาศผลการตัดสิน ก่อนที่จะมีการตัดสินได้เกียรติจากตัวเเทนคณะกรรมการเเต่ละภาษาได้ให้คำเเนะนำการประกวดเเต่ละภาษา 


รูปหมู่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ


รูปหมู่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน

รูปหมู่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย


ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ทำโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกสำเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือจากองค์กรคีทุกภาคส่วน

 ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ รู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนรักการทำความดี เพื่อฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญมั่งคงสืบไป ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนา

1.    มูลนิธิ๖๐ปีธรรมชัยเพื่อการศึกษาแห่งประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (60th Dhammachai Education Foundation of Australia and New Zealand)

2.    มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ(North Bangkok University)

3.    โรงเรียนสอนการพูดจอมพลและมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการทูต

4.    สถาบัน Bangkok Toastmasters Club

5.    สมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย

6.    ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ ( Human Potential Development Center )

สถาบันธรรมชัยวิจัยนานาชาติ ( Dhammachai International Research Institute (DIRI) )

7.    สมาคมบัณฑิตรัตน์

8.    บริษัทเนเจอร์กิฟ จำกัด

9.    บริษัทแลกตาซอย

อีกหลายองค์กรอีกมากมายที่ร่วมกันสนุนสนุน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชนขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

สรุปข่าว

หัวข้อ การประกวดรอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 6
วันเวลา 17 สิงหาคม 2562
สถานที่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้เข้ารับการอบรม 150

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน