announce

ประกาศจากโครงการ

ประกาศเลื่อนการจัดประกวดโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางคณะผู้จัดงานตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าประกวด ตลอดจนตัวแทนสถาบันการศึกษาทุกท่าน เพื่อป้องกันโอกาสการแพร่เชื้อไวรัสดังกล่าว และเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน จึงขอเลื่อนการจัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการฯ อรประภา สากูต โทร./ID LINE: 0880026371

Follow us

About

โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างผู้นำเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับอุดมศึกษาที่มีความรู้ มีความดี มีความสามารถและสนใจด้านภาษาเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำแห่งความดีและสามารถถ่ายทอดความดีไปสู่สังคม เวทีประชาคมอาเซียน โดยในปีนี้ โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกก้าวมาสู่ปีที่ 6 ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก (Change the world Speech Contest) ครั้งที่ 6 3 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน ในกรอบแนวคิด CHANGE THE WORLD เปลี่ยนแปลงโลก ชิงโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศรวมมูลค่ากว่าห้าแสนบาท

How to Register

ขั้นตอนการสมัคร


กรอกข้อมูล

เข้าร่วมโครงการในเว็บ


รอรับ e-mail

ยืนยันการสมัคร


กรอกรายละเอียด

ใบสมัครประกวด

Qualification

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียน/นักศึกษา

ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับอุดมศึกษา

มีความประพฤติเรียบร้อย

รักความสะอาด มีวินัย รับผิดชอบ สุภาพอ่อนน้อม รักษาศีล 5 ได้

แฟ้มทำความดี

ผู้เข้าประกวดทุกคน ต้องมีหลักฐานสมุดภาพหรือแฟ้มทำความดีต่อส่วนรวม

เข้าร่วมสัมมนา

ผู้เข้าประกวดสามารถเข้าร่วมสัมมนากับทางโครงการได้ตามกำหนด

มีความเป็นผู้นำและจิตอาสา

สามารถใช้ความสามารถทางด้านภาษาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้

ร่วมกิจกรรมเชิงพุทธได้

นับถือศาสนาพุทธ หรือศาสนาคริสต์ที่สามารถร่วมกิจกรรมเชิงพุทธได้

Timeline

Register

รับสมัครผ่านทาง www.vstarproject.com/speech

continue

Speech Camp

Public speaking training "Building Leadership in your soul" ค่ายสร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้นำ รับจำนวนจำกัด 150 คน
ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จังหวัดปทุมธานี

continue

Audition round

ประกวดสุนทรพจน์รอบคัดเลือก ทุกระดับภาษา
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี

continue

Final round

ประกวดสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ ทุกระดับภาษา
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี

continue

Speech Academy Camp

โครงการค่ายสัมมนา และต่อยอดการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์แก่ผู้เข้าประกวดในโครงการ

continue

Speech Ambassador

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ภาษาอังกฤษและจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมและดำเนินการเรื่องทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและจีน

continue

Locations

สถานที่จัดกิจกรรม

  • ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จังหวัดปทุมธานี

    ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ
  • มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี

    มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

Video

Follow Us

088 002 6371 [พี่ปอร์]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

[email protected]