▲ กลับด้านบน

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขในสถานศึกษา ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

27 ส.ค. 63 เปิดอ่าน 1085 โดย น.ส.สร้อยสุวรรณ ยิ้มแสง
  แก้ไข


ขอเรียนเชิญสถานศึกษา

ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V-Star)


เข้าร่วม...


โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขในสถานศึกษา

ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

 


        ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เล็งเห็นความสำคัญในการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นปฐมเทศนาหรือพระธรรมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขในสถานศึกษา ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดยเชิญชวนผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาที่มีความสนใจทุกสังกัด
                                                    

ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันเป็นแม่บทคำสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ เมื่อได้ร่วมกิจกรรมและศึกษาจนเกิดความเข้าใจในคำสอนอันเป็นแม่บทนี้แล้ว ก็จะเกิดเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง และความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา ได้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป


วัตถุประสงค์


๑. เพื่อฝึกเจริญสติ สมาธิ และพัฒนาสุขภาวะทางอารมณ์ให้กับนักเรียน คุณครู และบุคคลากรทางการศึกษา ผ่านการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

๒. พื่อส่งเสริมกิจกรรมศีลธรรม และฟื้นฟูคำสอนอันเป็นแม่บทในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา นำพาสิริมงคลความเจริญรุ่งเรือง รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามมาสู่สถานศึกษา ชุมชน และสังคมไทย

๓. เพื่อเติมบุญกุศล และสร้างสุขให้กับสถานศึกษา ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 พร้อมกับส่งเสริมเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นต้นแบบด้านศีลธรรมที่ดีงามต่อไป


รูปแบบกิจกรรม


. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดธรรมจักร ทั้งสถานศึกษา หรือทั้งระดับชั้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ในวันสวดมนต์ประจำสัปดาห์ของสถานศึกษา หรือตามความพร้อมของสถานศึกษา

. คุณครูผู้ประสานงาน หรือคุณครูที่สนใจ รวมกลุ่มนักเรียนจัดสวดธรรมจักร ในห้องเรียน หรือในรายวิชา ประจำสัปดาห์ หรือทุกวัน ได้ตามความพร้อมของคุณครูผู้จัดกิจกรรม


รางวัลและสิ่งที่จะได้รับ


รางวัลเกียรติบัตรธรรมจักรเชิดชูเกียรติ

เมื่อคุณครู และนักเรียนสวดธรรมจักร และส่งผลการสวดตลอดโครงการได้

ยอดสวดรวม ๑,๑๑๑ จบ


รางวัลสถานศึกษารักษ์ธรรมจักร

(จัดกิจกรรมสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอ)

สถานศึกษาที่สวดธรรมจักร และส่งผลการสวดตลอดโครงการ

ได้ ๔๐ วัน (จาก ๕๖ วัน)

สถานศึกษาที่สวดธรรมจักร และส่งผลการสวดตลอดโครงการได้

ยอดสวดรวม ๑๐,๐๐๐ จบ


ส่งยอดสวดธรรมจักรได้ที่ Click  เชิญชวนสวดธรรมจักรผ่าน Youtube. 

Click Download    แอพพลิเคชั่น_ส่งผลการจัดกิจกรรม และยอดสวดธรรมจักร

Click  ส่งยอดสวดธรรมจักรผ่าน เว็ปไซต์ V-Star  

สรุปข่าว

หัวข้อ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขในสถานศึกษา ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
วันเวลา ระหว่างวันที่ ๑๔ กันยายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด