▲ กลับด้านบน

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขในสถานศึกษา ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

27 ส.ค. 63 เปิดอ่าน 2305 โดย น.ส.สร้อยสุวรรณ ยิ้มแสง
  แก้ไข


ขอเรียนเชิญสถานศึกษา

ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V-Star)


เข้าร่วม...


โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ 

สร้างสุขในสถานศึกษา

ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

 
      ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เล็งเห็นความสำคัญในการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นปฐมเทศนาหรือพระธรรมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขในสถานศึกษา ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดยเชิญชวนผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาที่มีความสนใจทุกสังกัด
                                                    


ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันเป็นแม่บทคำสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ เมื่อได้ร่วมกิจกรรมและศึกษาจนเกิดความเข้าใจในคำสอนอันเป็นแม่บทนี้แล้ว ก็จะเกิดเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง และความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา ได้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป
วัตถุประสงค์


๑. เพื่อฝึกเจริญสติ สมาธิ และพัฒนาสุขภาวะทางอารมณ์ให้กับนักเรียน คุณครู และบุคคลากรทางการศึกษา ผ่านการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

๒. พื่อส่งเสริมกิจกรรมศีลธรรม และฟื้นฟูคำสอนอันเป็นแม่บทในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา นำพาสิริมงคลความเจริญรุ่งเรือง รวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามมาสู่สถานศึกษา ชุมชน และสังคมไทย

๓. เพื่อเติมบุญกุศล และสร้างสุขให้กับสถานศึกษา ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 พร้อมกับส่งเสริมเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นต้นแบบด้านศีลธรรมที่ดีงามต่อไป


รูปแบบกิจกรรม


. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดธรรมจักร ทั้งสถานศึกษา หรือทั้งระดับชั้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ในวันสวดมนต์ประจำสัปดาห์ของสถานศึกษา หรือตามความพร้อมของสถานศึกษา

. คุณครูผู้ประสานงาน หรือคุณครูที่สนใจ รวมกลุ่มนักเรียนจัดสวดธรรมจักร ในห้องเรียน หรือในรายวิชา ประจำสัปดาห์ หรือทุกวัน ได้ตามความพร้อมของคุณครูผู้จัดกิจกรรม
รางวัลและสิ่งที่จะได้รับส่งยอดสวดธรรมจักรได้ที่ Click  เชิญชวนสวดธรรมจักรผ่าน Youtube. 

Click Download    แอพพลิเคชั่น_ส่งผลการจัดกิจกรรม และยอดสวดธรรมจักร

Click  ส่งยอดสวดธรรมจักรผ่าน เว็ปไซต์ V-Star  

สรุปข่าว

หัวข้อ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขในสถานศึกษา ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
วันเวลา ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด