▲ กลับด้านบน

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขในสถานศึกษา พัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียน ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔

27 ส.ค. 63 เปิดอ่าน 7342 โดย น.ส.สร้อยสุวรรณ ยิ้มแสง
  แก้ไข


สมัครประเภทโรงเรียน       
สมัครประเภทนักเรียนแกนนำ

bit.ly/โรงเรียนสวดธรรมจักร

bit.ly/สมัครแกนนำเยาวชนธรรมจักร

หรือ QR Code หรือ QR Code 
                                 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขในสถานศึกษา พัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียน

ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ภาคเรียนที่ ๑  เริ่ม ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔


 
      ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เล็งเห็นความสำคัญในการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นปฐมเทศนาหรือพระธรรมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขในสถานศึกษาด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดยเชิญชวนผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาที่มีความสนใจทุกสังกัด
                                                    


ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันเป็นแม่บทคำสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เมื่อได้ร่วมกิจกรรมและศึกษาจนเกิดความเข้าใจในคำสอนอันเป็นแม่บทนี้แล้วก็จะเกิดเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง และความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา ได้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป
 

 วัตถุประสงค์


๑.  เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์๘ ประการ ใฝ่เรียนรู้ มีสติ สมาธิ มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน ผ่านการสวดมนต์

    บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และกิจกรรมฝึกสมาธิในโครงการ

๒. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในความเป็นไทยส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป

๓. เพื่อสร้างความสุข เติมบุญกุศล เสริมสิริมงคลในสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พร้อมกับส่งเสริมเยาวชน

    ห้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นต้นแบบด้านศีลธรรม


รูปแบบกิจกรรม


. ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดธรรมจักร ทั้งสถานศึกษาหรือทั้งระดับชั้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ๑ ครั้ง ในวันสวดมนต์

    ประจำสัปดาห์ของสถานศึกษา หรือตามความพร้อมของสถานศึกษา

. คุณครูผู้ประสานงานหรือคุณครูที่สนใจ รวมกลุ่มนักเรียนจัดสวดธรรมจักร ในห้องเรียนหรือในรายวิชา ประจำสัปดาห์ หรือทุกวัน 

    ได้ตามความพร้อมของคุณครูผู้จัดกิจกรรม

 ๓. ครูผู้ประสานงานส่งยอดสวดธรรมจักรและภาพกิจกรรมประจำสัปดาห์ทางเว็บไซต์โครงการ แอพพลิเคชัน โครงการ หรือกลุ่มไลน์โครงการรางวัลและสิ่งที่จะได้รับ


ประเภทสถานศึกษา

ระดับประเทศ                                 ระดับภาค                                                 ระดับสถานศึกษา

๑.ชนะเลิศ    ได้รับโล่ธรรมจักรเชิดชูเกียรติ         ๑.ชนะเลิศ         ได้รับโล่ธรรมจักรเชิดชูเกียรติ         ๑.เกียรติบัตรออนไลน์

                 ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท                                ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท           ๒.เกียรติบัตรพิเศษใส่กรอบ 

                                                             ๒.รองชนะเลิศ   ได้รับเกียรติบัตรพิเศษใส่กรอบ       (ในนามสถานศึกษา)

                                                              อันดับที่ ๑ , ๒  ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท


ประเภทนักเรียนแกนนำ      (ผ่าน แอพพลิเคชัน Zoom)              

รางวัลประจำสัปดาห์                                                   รางวัลประจำภาคเรียน                 

 ๑.ชนะเลิศ    ได้รับทุนการศึกษา ๐๐ บาท                                       รางวัลแกนนำเยาวชนธรรมจักร 

                  เกียรติบัตรออนไลน์และสิทธิ์จับสลาก                                    ระดับดีเยี่ยม       ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

๒.รองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา ๐๐ บาท                                           ระดับดีเด่น         ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

                  ( ๔ รางวัล)                                                              ระดับดี             ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

                  เกียรติบัตรออนไลน์และสิทธิ์จับสลาก

๓.รางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษา ๐๐ บาท
                            ( ๑๐ รางวัล)

                   เกียรติบัตรออนไลน์และสิทธิ์จับสลาก

๔.รางวัลจับสลาก ทุนการศึกษาและของรางวัล กว่า ๒๐ รางวัล

                                                                
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือผู้ติดต่อประสานได้ที่ เอกสารด้านล่าง 


Click  เชิญชวนสวดธรรมจักรผ่าน Youtube. 

Click Download    แอพพลิเคชั่น_ส่งผลการจัดกิจกรรม และยอดสวดธรรมจักร

Click  ส่งยอดสวดธรรมจักรผ่าน เว็ปไซต์ V-Star  

สรุปข่าว

หัวข้อ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขในสถานศึกษา พัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียน ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันเวลา ระหว่างวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น