▲ กลับด้านบน

โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๙ รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔

13 ม.ค. 64 เปิดอ่าน 3987 โดย น.ส.สร้อยสุวรรณ ยิ้มแสง
  แก้ไข

เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเกียรติบัตร กดเลย    www.happy2564.com


๑.     หลักการและเหตุผล

          เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับองค์กรภาคี และคณะสงฆ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๙ รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔”  ในระหว่างวันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ คณะผู้บริหาร คุณครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา จุดประทีปถวายบูชาธรรม และร่วมอนุโมทนากิจวัตรธรรมยาตรา ผ่านระบบออนไลน์ สร้างความเป็นสิริมงคลในวาระปีใหม่ และสร้างขวัญกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งเป็นการฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ฝึกให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักธรรม อปจายนมัย ทำให้สังคมไทยสงบสุข ยั่งยืนด้วยบารมีธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป

๒.     วัตถุประสงค์

๒.๑     เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ สืบสานพุทธประเพณี และบูชาธรรม มหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ

๒.๒    เพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้กับคณะผู้บริหาร คุณครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา

๒.๓    เพื่อเติมบุญกุศล สร้างสุขให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับประเทศชาติ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมกับส่งเสริมเยาวชนให้ได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ และเป็นต้นแบบด้านศีลธรรมที่ดีงามต่อไป

๓.     เป้าหมาย

๓.๑     ผู้บริหาร คุณครู นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีความสนใจ

๓.๒     ผู้ปกครอง ชุมชน และวัดที่สถานศึกษาเชิญเข้าร่วมกิจกรรม


๔.     ระยะเวลาดำเนินการ

๔.๑     ร่วมจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ในวันที่ ๖,๑๓,๑๗,๒๑,๒๔,๒๘,๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในระหว่างเวลา ๑๘.๑๕-๑๘.๔๕ น. รวมทั้งหมด ๗ ครั้ง

๔.๒     ร่วมอนุโมทนากิจวัตรพระธรรมยาตรา วันที่ ๙,๑๖,๑๙,๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ ในระหว่าง เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. รวมทั้งหมด ๔ ครั้ง

 

๔.๓     ร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรกับสาธุชนทั่วโลก ในระบบออนไลน์ วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ในระหว่างเวลา ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐ น.

หมายเหตุ : กำหนดการหากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

๕.     รูปแบบกิจกรรม

๕.๑     ผู้บริหาร คุณครูผู้ประสานงาน แจ้งข่าวและเชิญชวนคณะครูที่สนใจ และนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม

๕.๒     ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Zoom ลงในโทรศัพท์มือถือ

๕.๓     ผู้ประสานงานชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ประจำจังหวัด จะส่งลิงก์ Zoom เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งก่อนวันงาน ๑ วัน

๕.๔     ในวันงาน

๑)  ให้เตรียมกาย วาจา ใจ ให้พร้อม แต่งกายด้วยชุดสีขาว และโคมเทียนหรือเทียนไข(ถ้ามี)

๒)  เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสงบเรียบร้อย  ในช่วงเวลาที่กำหนด

๓)  ตั้งหน้าจอโทรศัพท์เป็นแนวนอน

๕.๕     คุณครูผู้ประสานงานสรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับของที่ระลึก และเกียรติบัตรจากโครงการ

หมายเหตุ ทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมออนไลน์สามารถเข้าร่วมกิจกรรมจากที่บ้าน ซึ่งเหมาะสมกับยุค New Normal และสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสามารถเชิญชวนผู้ปกครอง และชุมชนเข้าร่วมอนุโมทนาได้๖.     สิ่งที่จะได้รับ

๖.๑    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งผู้บริหาร คุณครู นักเรียน จะได้บเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากโครงการ ทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม


ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ ทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม
๖.๒    ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเหรียญพระธรรมยาตราเป็นที่ระลึก ทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม (ยกเว้นกิจกรรมข้อที่ ๔.๓)
๗.    การติดต่อสอบถาม

           สอบถามเพิ่มเติม และเข้าร่วมโครงการได้ที่ผู้ประสานงานจังหวัดของท่าน และดาวน์โหลดเอกสารโครงการ ติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการ และข้อมูลกิจกรรมได้ที่เว็ปไซต์ www.vstarproject.com  


****************************************

เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเกียรติบัตร 

กดเลย

www.happy2564.com

สรุปข่าว

หัวข้อ โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๙ รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันเวลา ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

แสดงความคิดเห็น