▲ กลับด้านบน

รวมพลังเด็กดี V-Star จ.อ่างทอง

23 ม.ค. 63 เปิดอ่าน 3057 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข

รวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก 
ประจำปี 2562 จังหวัดอ่างทอง

            วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา วัดป่าโมกวรวิหาร ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และเครือข่ายองค์กรภาคี จัดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีและแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา  ชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดป่าโมกวรวิหาร ซึ่งมีคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียน จาก 19 โรงเรียน เข้าร่วมจำนวน 350 คน กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างยั่งยืน

            กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระศรีวิสุทธิ์โสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร ประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนายมงคล บกสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง และนายบันลือ พลมาลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ คณะกรรมการดำเนินงาน

พระศรีวิสุทธิ์โสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร ประธานสงฆ์

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนเด็กดี V-Star ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาผ่านฐานกิจกรรม Activity Base Learning เรื่องห้องเรียนแห่งความดี, กิจวัตร 10 ประการ และชมภาพยนตร์ 2 มิติ นอกจากนี้เด็กดี V-Star  ได้สวดธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร นั่งสมาธิ ร่วมกัน จากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน ประเภทรางวัลตอบปัญหาธรรมะสูงสุด


 

        สำหรับช่วงสุดท้ายเป็นกิจกรรมจับสลากของรางวัลพิเศษจากผู้ใหญ่ใจดี ทำให้งานนี้นักเรียนเด็กดี V-Star ได้รับทั้งความสนุกสนานและสาระความรู้ที่สามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นการเพิ่มเติมกำลังใจในการทำความดีเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนๆ ในสถานศึกษาต่อไป

 

 


สรุปข่าว

หัวข้อ รวมพลังเด็กดี V-Star จ.อ่างทอง
วันเวลา 17 ธันวาคม 2562
สถานที่ วัดป่าโมกวรวิหาร จ.อ่างทอง
จัดโดย วัดป่าโมกวรวิหาร ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และเครือข่ายองค์กรภาคี
ประธานสงฆ์ พระศรีวิสุทธิ์โสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดป่าโมกวรวิหาร
ประธานฆราวาส นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น