▲ กลับด้านบน
กฐินสัมฤทธิ์ โครงการกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star

หรือ   คลิก  

ความเป็นมา

ประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธที่ได้รับยกย่องจากชาวพุทธทั่วโลกให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา แต่ทว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมากลับเกิดปรากฏการณ์ “กฐินตกค้าง” ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อวัดและพระพุทธศาสนา ซึ่งปรากฏการณ์นี้อาจเกิดจากการที่ชาวพุทธเริ่มเข้าวัดน้อยลงไปเรื่อย ๆ จึงทำให้วัดที่เคยรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีต ต้องกลับกลายเป็นวัดร้าง หรือเป็นวัดที่มีกฐินตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบันนี้

จากเหตุผลดังกล่าว พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จึงมีดำริที่จะแปรเปลี่ยนกฐินตกค้างให้กลายมาเป็น “กฐินสัมฤทธิ์” ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ซึ่งกฐินสัมฤทธิ์ หมายถึง กฐินที่นำความสำเร็จมาสู่ผู้ให้และผู้รับ กล่าวคือท่านเจ้าภาพย่อมได้รับบุญใหญ่จากการถวายผ้ากฐิน ซึ่งเป็นมหากาลทานแห่งปี ส่วนผู้รับคือพระสงฆ์ได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญสมณธรรม ตามสมควรแก่เพศภาวะตน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุง รักษาวัดร้าง ให้กลับคืนมาเป็นวัดรุ่งอีกครั้ง

สำหรับการทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้มอบหมายภารกิจสำคัญนี้ให้แก่เด็กดี V-Star ทั่วประเทศ รับภารกิจสำคัญในการปกป้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีให้แก่ชาวโลก ด้วยการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชุมชน ไปทอดกฐินสัมฤทธิ์ให้แก่วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้มีกฐินตกค้างอีกต่อไป ซึ่งภาพการทำหน้าที่เหล่านี้จะนำความปลื้มปีติมาให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ยังไม่เคยเป็นประธานกฐินเลยสักครั้งในชีวิต เมื่อได้เห็นภาพเหล่านี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจว่า...

“ ในเมื่อเด็กตัวเล็ก ๆ ยังสามารถเป็นประธานกฐินได้ แล้วทำไมผู้ใหญ่อย่างเราถึงจะเป็นประธานกฐินไม่ได้ ”

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กดี V-Star และนักเรียนทุกๆ คนในสถานศึกษา ได้ฝึกการเป็นผู้ให้ รู้จักการทำทาน และการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นทีม การวางแผนงาน และฝึกความเป็นผู้นำทั้งด้านความคิดริเริ่ม การพูด และการลงมือปฏิบัติ เพื่อเป็นเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมอย่างแท้จริง
ส่งเสริมความเข้มแข็งให้เครือข่ายบ้าน วัด และโรงเรียน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
เพื่อให้ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกทุกคนได้มีความภาคภูมิใจและมีความมั่นคงในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามให้วัฒนาสืบไป
ขั้นตอนดำเนินกิจกรรม ทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star
ส่งใบแจ้งรายชื่อวัดและเอกสารสำคัญทั้งหมด ส่งเอกสารทาง www.vstarproject.com ทอดกฐินได้ ๑ วัด ต่อ ๑ โรงเรียน (กรณีมากกว่า ๑ วัด ส่งบันทึกข้อความ ภายใน ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)
ประชุมวางแผน คณะกรรมการ VSTAR ประชุมวางแผนกิจกรรม คัดเลือกประธานกฐินและทีมงานหลัก พร้อมส่งข้อมูลตอบรับเข้าร่วมอบรมและรับผ้าไตร ภายใน วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
อบรมเชิงปฏิบัติการ และเข้าร่วมพิธีรับมอบผ้าไตร ประธานกฐินและทีมงานเข้าร่วมอบรม ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓
โอนปัจจัยร่วมบุญ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกโอนปัจจัยร่วมบุญทอดกฐินให้กับโรงเรียนที่ดำเนินการถูกต้อง
จัดกิจกรรมทอดกฐิน ทอดกฐินสัมฤทธิ์ตามวันและเวลาที่กำหนด ระยะเวลาตั้งแต่ ๓-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
ส่งข้อมูลสรุปผล สรุปผลการดำเนินงานและภาพกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ ส่งมาที่ www.vstarproject.com ภายในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓