▲ กลับด้านบน

ผลงานการวิจัยด้านการสวดมนต์ : การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่มีต่อความสามารถทางสติปัญญา ด้านการจดจ่อ ความจำของนักเรียน

4 ก.ค. 60 เปิดอ่าน 6850 โดย น.ส.นริสรา น้อยแสง
  แก้ไข


                                 การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่มีต่อความสามารถทางสติปัญญา ด้านการจดจ่อ ความจำของนักเรียน

 

        จากผลการเก็บข้อมูลการวิจัยกึ่งทดลอง โดยได้ทำการทดลองให้นักเรียน

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดยศูนย์วิจัยเพื่อศีลธรรม สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก โดยแบ่งนักเรียนเป็น ๓ กลุ่มกลุ่มละ ๑๐ คน คือ

กลุ่มที่ ๑ สวดสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

กลุ่มที่ ๒ สวดวันละ ๑ ครั้ง

กลุ่มที่ ๓ สวดวันละ ๓ ครั้ง

       

        แล้วทำการเก็บผลทดสอบนักเรียน โดยการให้นักเรียนชมสื่อวีดิทัศน์ และทำแบบทดสอบความจำจากเนื้อหาสื่อที่ได้ดู จำนวน ๑๕ ข้อ โดยได้ทำการทดสอบครั้งแรกก่อนให้นักเรียนสวดมนต์ หลังจากนั้น ๖ สัปดาห์ จึงได้ทำการทดสอบด้วยวิธีการเช่นเดิมอีกครั้ง แต่เปลี่ยนสื่อวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาความยากใกล้เคียงกัน ผลปรากฏว่า

- นักเรียนกลุ่มที่ ๑ สวดสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ผลคะแนนทดสอบความจำเฉลี่ยก่อนการสวดใกล้เคียงกับคะแนนหลังการสวด

- นักเรียนกลุ่มที่ ๒ สวดวันละ ๑ ครั้ง ผลคะแนนทดสอบความจำเฉลี่ย เพิ่มมากขึ้น  ๑๒.๕%

- นักเรียนกลุ่มที่ ๓ สวดวันละ ๓ ครั้ง ผลคะแนนทดสอบความจำเฉลี่ย เพิ่มมากขึ้น  ๒๗.๔%

 

จึงสามารถพอสรุปได้ว่าการที่นักเรียนสามารถทำคะแนนได้มากขึ้น เป็นผลมาจากการที่เด็กมีสมาธิจดจ่อในการสนใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถจดจำเรื่องราวรายละเอียดที่เพิ่งผ่านไปได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นผลจากการที่เด็กฝึกสมาธิ จดจ่อกับการสวดมนต์เป็นประจำนั่นเอง

 

               

สรุปข่าว

หัวข้อ ผลงานการวิจัยด้านการสวดมนต์ : การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่มีต่อความสามารถทางสติปัญญา ด้านการจดจ่อ ความจำของนักเรียน

แสดงความคิดเห็น