▲ กลับด้านบน

ทำไมชาวพุทธทุกคนควรสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร?

3 ก.ค. 60 เปิดอ่าน 5400 โดย น.ส.นริสรา น้อยแสง
  แก้ไข


ทำไมชาวพุทธทุกคนควรสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร?

         

        บทสวด “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เป็นบทสวดที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นบทที่ประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ที่บังเกิดขึ้นบนโลกนี้

        ดังนั้น ใครก็ตามที่ได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในยุคนี้ จึงถือเป็นบุคคลสำคัญที่ได้เคลื่อนจักรแห่งธรรมในช่วงเวลาที่ชาวพุทธกำลังสับสน เกิดความไม่สงบแห่งจิตใจ เพราะเท่ากับเราได้เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงแม้พระองค์จะดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ก็ยังมีสาวกเอาธรรมบทนี้มาแสดงต่อ ซึ่งเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป

        ธรรมบทนี้เป็นธรรมะที่ทำให้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบูรณ์ เพราะเมื่อพระองค์ทรงแสดงแล้ว ได้มีผู้บรรลุธรรมตาม คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ จึงเป็นเหตุให้เกิดองค์แห่งพระรัตนตรัยครบถ้วนสมบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นครั้งแรกของโลก

        ดังนั้น ใครก็ตามที่ได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นนิจ จะทำให้ผู้นั้นได้บุญมาก เมื่อคิดปรารถนาอะไรก็จะสำเร็จได้โดยง่าย !!!

        เพราะบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ หากนำไปปฏิบัติแล้วจะทำให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิต และหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย จนสามารถก้าวข้ามไปสู่หนทางแห่งพระนิพพานได้ และที่สำคัญ ทุกครั้งที่เราสวดมนต์ บุญก็จะเกิดกับตัวเรา เพราะใจเราจะถูกกลั่นให้สะอาดบริสุทธิ์ วิบากกรรมที่ติดมาข้ามภพข้ามชาติก็จะถูกกลั่นแก้ไปด้วย จากหนักก็จะเป็นเบา จากเบาก็จะหาย จิตใจที่ขุ่นมัวก็จะใสสว่าง ดังนั้นเราควรสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรกันทุกวัน...
สรุปข่าว

หัวข้อ ทำไมชาวพุทธทุกคนควรสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร?

แสดงความคิดเห็น