▲ กลับด้านบน

อบรม Inspiration to Merit ให้แกนนำ R-Sa Smart เพื่อการเป็นอาสาสมัคร World Class

25 พ.ย. 56 เปิดอ่าน 5589 โดย พระศุภชัย สุภชโย
  แก้ไข

หากถามว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดี หรือมาเป็นจิตอาสาช่วยงานจัดภัตตาหาร คงต้องชี้ประโยชน์และอธิบายให้เด็กๆเข้าใจจนอยากจะทำด้วยตัวเอง
... อาสาสมาร์ท เปิดคอร์สสร้างแรงบันดาลใจให้กับการทำความดี เป็นอาสาสมัครเพื่อการรักษาเยาวชนที่เข้ามาร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
ให้สามารถฝึกตัว ทำกิจวัตรประจำวันอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์โครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม


 

 

29-30 พ.ย.นี้ ได้มีการจัดสัมมนา อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแรงบันดาลใจในตนเอง ปลุกพลังความคิดให้น้องๆมีฝันและมุ่งมั่นทำความดี เรียนรู้ความเข้าใจในตนเอง ค้นพบศักยภาพในตัว โดยนักเรียนเข้าร่วมอบรมกับทีมงานวิทยากร
เพื่อร่วมกันสร้างฝัน และแรงบันดาลใจอย่างยั่งยืนในการทำความดี สู้เป้าหมายของวัยฝัน มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน

กำหนดการงานสัมมนานักเรียนแกนนำจิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำเดือน พฤศจิกายน
29 พ.ย. 2556.  ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา เวลา 19.00 น.
                       แบ่งกลุ่ม คัดสรรเข้าสู่บ้านอาสาทั้ง 4 ประชุมกลุ่ม 
                       เข้านอน 22.00 น.
30 พ.ย. 2556.  เริ่มงานสัมมนาภาคเช้า เวลา 09.00 น.
                       ตอน ฉันคือใคร อะไรคือฝัน
                       งานสัมมนาภาคบ่าย เวลา 12.00 น.
                       ตอน วิเคราะห์แรงบันดาลใจในตัวเอง
                       กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เวลา 15.00 น.
                       ทำภารกิจส่วนตัว เวลา18.00 น.
                       งานสัมมนาภาคค่ำ เวลา 19.00 น.
                       ตอน ปลุกแรงใจ ให้ทำดี
                       เข้านอน 21.30 น.

 

 


บัตรสะสมคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรม ที่จะช่วยรักษาฐานกำลังอาสาสมัคร สิทธิพิเศษ สำหรับน้องที่เข้าสู่บ้านอาสาทั้ง 4
โดยเกณฑ์การคัดสรร จะวิเคราะห์บุคลิกภาพ อุปนิสัยและแรงบันดาลใจ โดยคัดเลือกน้องที่มีความคล้ายคลึงกันในข้างต้น เข้ามาอยู่บ้านเดียวกัน เพื่อเป็นการละลายความเป็นสถาบัน หล่อหลอมความเป็นทีม และเพื่อการสื่อสารที่เข้าใจตามอัธยาศัยและแรงจูงใจ อีกทั้งเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาสมรรถนะ5 ของเด็กดีวีสตาร์ให้เกิดรูปธรรม เพื่อการเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกได้จริง เช่น
1.ทักษะการศึกษาค้นคว้า น้องๆจะมีโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาตนเองผ่านสื่อต่างๆที่น่าสนใจเพื่อการศึกษาความรู้ภายใน หรือความรู้เกี่ยวกับตนเอง สมดังนโยบายการพัฒนาอาสาสมาร์ทที่ว่า "ยิ่งเข้าใกล้อาสาสมาร์ท ยิ่งเข้าใกล้เข้าใจตนเอง"
2.ทักษะการสื่อสาร น้องๆจะมีโอกาสในการฝึกการพูด การแสดงออก เพื่อการก้าวสู้เวลาแห่งธรรมทูต ผู้รักษาและเผยแผ่คำสอน เพื่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตร สมดังนโยบายการพัฒนาอาสาสมาร์ทที่ว่า "จิตอาสา คืองานพระโพธิสัตว์"
3.ทักษะความคิดสร้างสรรค์ น้องๆจะมีโอกาสได้ฝึกคิด ฝึกถาม โดยการฝึกการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและปรับใช้ให้เกิดความสร้างสรรค์ร่วมกัน โดยไม่จำกัดความคิดของเด็ก สมดังนโยบายอาสาสมาร์ทที่ว่า "อิสระในการสร้างความดี"
4.ทักษะการใช้เทคโนโลยี น้องๆจะได้เรียนรู้อุปกรณ์อิเล็กโทรนิค และการใช้สื่อในโลกไซเบอร์ โดยการใช้เพื่อเป้าหมายการเผยแผ่ในยุคโลกาภิวัฒน์ สมดังนโยบายการพัฒนาอาสาสมาร์ทที่ว่า "เด็กอาสาสมาร์ทต้องดูดี ไฮโซ ทันสมัย"
5.ทักษะการใช้ชีวิต น้องๆจะได้เรียนรู้ความทันโลกทันธรรม การใช้มนุษยสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง จับดี เคารพผ่านการฝึกฝนคุณธรรมและความดีสากล สมดังนโยบายที่ว่า "การปลูกฝังคุณธรรม เป็นรากฐานของการใช้ชีวิต"
   นอกจากการฝึกทักษะที่จำเป็นต่อโลกอนาคต โดยเฉพาะศตวรรษที่ 21 (21 Century Skill) ในสมรรถนะทั้ง5 ของ V-Star น้องๆยังได้ฝึกการทำงานเป็นทีมผ่านงานอาสาสมัครในรูปแบบของ Project Base Learning (PBL) ด้วย

 

 


เสื้อสีประจำบ้านสุดเก๋ ที่จะแสดงพลังการสร้างความเป็นทีม ในการสะสมคะแนนคุณธรรมประจำบ้าน อันเป็นแรงบันดาลใจในการฝึกตัวของน้องๆอาสาสมัคร ที่จะมาร่วมงานสัมมนา
ซึ่งบ้านอาสาสมาร์ททั้ง4 ที่เป็นศูนย์รวมใจได้นำแนวคิดการพัฒนาอย่างสากลมาปรับใช้ โดยมีการจัดกลุ่มบ้าน ดังนี้
 

 

...บ้าน Sunshine (สีแดง)

สำหรับน้องผู้มีบุคลิกภาพโดดเด่นด้านความเป็นผู้นำ พรสวรรค์ด้านการจัดการ  และแรงบันดาลใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผู้แสวงหาความสำเร็จ
 

 

...บ้าน Venus (สีฟ้า)
(^^)
สำหรับน้องผู้มีบุคลิกภาพโดดเด่นด้านการสื่อสาร พรสวรรค์ด้านอิทธิพล และแรงบันดาลใจใฝ่อำนาจ ผู้แสวงหาชื่อเสียงและการยอมรั

 

...บ้าน Stardust (สีเขียว)


สำหรับน้องผู้มีบุคลิกภาพโดดเด่นด้านมนุษย์สัมพันธ์ พรสวรรค์ด้านความสัมพันธ์ และแรงบันดาลใจใฝ่สัมพันธ์ ผู้แสวงหามิตรแท้

 


...บ้าน Lunar (สีเหลือง)
(^^)
สำหรับน้องผู้มีบุคลิกภาพโดดเด่นด้านการวางแผน พรสวรรค์ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ และแรงบันดาลใจใฝ่ศึกษา ผู้แสวงหาปัญญา

 


เมื่อความปรารถนาอันเป็นกุศล ได้มาหล่อหลอมรวมใจเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่ต้องมีเป้าหมาย จึงเกิด R-Sa Smart Game ขึ้น
เพื่อมาร่วมกันเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในการจัดภัตตาหารพระอย่างมีศักยภาพ ทั้งการเข้าใจในตนเองและผู้อื่น เพราะงานอาสาสมัครไม่ใช่งานใช้กำลังคนเพื่อทำงานได้เท่านั้น น้องๆจะต้องใช้คนเป็นและมีความเคารพด้วย
ตามหลักที่ว่า Put the right man to the right job 
.

 
.
สุดท้ายนี้เรามาร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องอาสาสมัครชมรมพุทธ ที่เข้าร่วมงานสัมมนาและเข้าสู่เกมการแข่งขันของ 4 บ้านอาสา ใน R-Sa Smart High School (R-Sa Smart Game)  
เรามาร่วมกันติดตามการสั่งสมความดี สะสมคะแนนคุณธรรมประจำบ้าน ด้วยการฝึกตัวทำคะแนนผ่านการมาร่วมกิจกรรม ปฏิบัติความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ฝึกสมาธิให้เข้าถึงความสุขภายใน ไปพร้อมๆกันนะครับ

 


ต้นน้ำสีคราม...ZZzz

สรุปข่าว

หัวข้อ อบรม Inspiration to Merit ให้แกนนำ R-Sa Smart เพื่อการเป็นอาสาสมัคร World Class

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน