Page 1 - IBS NEWS Jun 2019
P. 1

อสม.จัดภัตตาหาร           มาเปนเด็กวัดกับค่าย
              วันวิสาขบูชา             Summer of Merit


                อ่านต่อหน้า 5            อ่านต่อหน้า 5


     ; 601
                                           รวมสงฆ์ต่อยอดงานพระศาสนา ครั้งที่ 5
                                                          อ่านต่อหน้า 3
                จดหมายข่าวเยาวชน ฉบับที่ 81 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562      วันอนุโมทนาบุญเจ้าภาพ                       งานบวช ณ ห้องพุทธางกูร อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล
                                          ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดงานวันอนุโมทนาเจ้าภาพ


      บรรพชาอุปสมบทหมู่ ประจําป 2562                  จ.ปทุมธานี เพื่อขอบคุณที่ทุกท่านได้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ
                                        และร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อสนับสนุนงานโครงการบรรพชา
                                        อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ประจ�าปี 2562  อ่านต่อหน้า 2

                                  พิธีมอบรางวัล “ทางก้าวหน้า”


                                  ครั้งแรกที่ประเทศอินโดนีเซีย                                     ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก จัดพิธีมอบ
                                   เกียรติบัตรและทุนการศึกษา ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลจากโครงการสอบตอบ
                                   ปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 37 ภาคภาษาอินโดนีเซีย ณ ประเทศ
                                   อินโดนีเซีย เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก  อ่านต่อหน้า 8      สัมมนาเชิงรุก V-Star & TKN

      ปลุกพลังในตัวก่อนลงพื้นที่        ผู้ประสานงานเชิงรุก ร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
      เตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่มอบหลักสูตร V-Star และ “ทางก้าวหน้า”
      สู่โรงเรียนผ่านโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจ�าปี 2562 ระหว่างวันที่
      7-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562           อ่านต่อหน้า 4
   1   2   3   4   5   6