Page 8 - 590-IBS NEWS#70
P. 8

IBS NEWS                       ปฐมนิเทศมอบสื่อฯ       ต่อจากหน้า 1 โดยพระกิตติศักดิ์ สกฺกวโร ก่อนที่จะรับสื่อนวัตกรรม
                                         การเรียนรู้ฟื้นฟูศีลธรรมโลกกลับไปด�าเนินโครงการฯ
                        ช มรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดพิธีปฐมนิเทศ ที่โรงเรียน

                      โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจ�าปี 2561 และ ส�าหรับรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก มีดังนี้
                      พิธีมอบรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star            1. ประเภทสถานศึกษาส่งเสริมศีลธรรม ระดับ
                      Quality Award ประจ�าปี 2560 ณ บริเวณหน้า ประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รร.บ้านคลอง-
                      รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ลอย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระดับมัธยมศึกษา รางวัล
                      จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่             ชนะเลิศ ได้แก่ รร.สุรพินท์พิทยา จ.สุรินทร์
                      ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษา คุณครู                                2. ประเภทผู้บริหาร/ครูต้นแบบผู้น�าฟื้นฟู-
                      ผู้ประสานงานโครงการฯ และนักเรียนให้ความสนใจ ศีลธรรมโลก ได้แก่ นางปัทมา จันทร์วงศ์ รร.วัด-
                      เข้าร่วมสัมมนานับพันคน        ถิ่นปุรา จ.เพชรบุรี, น.ส.รังสิมา วิสมล รร.บ้าน-
                        โดยภาคสาย ได้รับความเมตตาจาก                ห้วยทับมอญ จ.ระยอง, นางวรรณา กระแจะจันทร์
                      หลวงพ่อทัตตะชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย รร.กบินทร์วิทยา จ.ปราจีนบุรี, นายวสันต์ พัฒทวี
                      เป็นประธานในพิธีเปิดและแสดงพระธรรมเทศนา รร.พรตพิทยพยัต กทม., นางวิชุดา ช้างแก้วมณี
                      อันทรงคุณค่า พร้อมทั้งเป็นประธานสงฆ์ในพิธีมอบ รร.ศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี, นางสนอง พรมโนนศรี
                      รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star Quality รร.บ้านเมืองเสือ จ.มหาสารคาม และนางอุสามาศ
                      Award) ประจ�าปี 2560 ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สิงห์ปาน รร.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
                      และโรงเรียนต้นแบบ             3. ประเภทเยาวชนดีเด่นผู้น�าฟื้นฟูศีลธรรม-
                        ภาคบ่าย รับฟังภาพรวมการใช้หลักสูตร และสื่อ โลก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ
                      นวัตกรรมเพื่อการพัฒนานักเรียนให้ได้คุณภาพ โดย ได้แก่ นายสิริราช ศิริ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี-
                      พระวิโรจน์ อุคฺคจิตฺโต และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
                      สมสุดา ผู้พัฒน์ เป็นวิทยากรพิเศษอบรมเชิงปฏิบัติ 4. ประเภทรักษามาตรฐาน สถานศึกษา
                      การ workshop เรื่อง “แนวทางการพัฒนาห้องเรียน สุดยอดต้นแบบ ได้แก่ รร.แม่สันวิทยา จ.ล�าปาง,
                      คุณธรรม 4.0 ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์” และรับ รร.บ้านท่าสองยาง จ.ตาก และวิทยาลัยเกษตร-
                      ฟังภาพรวมนโยบายและแผนการด�าเนินโครงการฯ เทคโนโลยีขอนแก่น จ.ขอนแก่น
   3   4   5   6   7   8