Page 7 - 590-IBS NEWS#70
P. 7

IBS NEWS      จุดเริ่มต้นของแสงสว่าง
    ปฏิบัติธรรมรุ่นผู้บริหารการศึกษา


     ช มรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดโครงการ

   สัมมนาปฏิบัติธรรมรุ่นผู้บริหารการศึกษาและ
   คณะกรรมการโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
   ประจ�าปีการศึกษา 2561 ณ สวนป่าหิมวันต์
   จ.เลย ระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคม พ.ศ.
   2561 ที่ผ่านมา
     เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาและคณะ
   กรรมการโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ได้พักกาย
   พักใจ ท�าทาน รักษาศีล ฟังธรรม เจริญสมาธิ
   ภาวนา และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการด�าเนิน
   งานด้านศีลธรรมให้เข้มแข็งร่วมกัน                                           ครูดีหัวใจใฝ่ธรรมะฯ     ต่อจากหน้า 1
                                            ช มรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดโครงการ

                                          ปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจ�าปีการศึกษา
                                          2561 ณ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อให้ผู้บริหาร
                                          การศึกษาและครูอาจารย์โครงการฟื้นฟูศีลธรรม
                                          โลก ได้พักกายพักใจ ท�าทาน รักษาศีล ฟังธรรม
                                          เจริญสมาธิภาวนา และร่วมแลกเปลี่ยน แนวทาง
                                          การด�าเนินงานด้านศีลธรรมให้เข้มแข็งร่วมกัน จัด
                                          ขึ้น จ�านวน 2 รุ่น ดังนี้
                                            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน พ.ศ.
                                          2561
                                            รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน พ.ศ.
                                          2561
                                                         หน้า 7
   2   3   4   5   6   7   8