Page 6 - 590-IBS NEWS#70
P. 6

IBS NEWS


      เด็กดีสั่งสมบุญวันวิสาขบูชา

     เ หล่านักเรียนเด็กดีจากหลาย ๆ โรงเรียน

   ทั่วประเทศ ร่วมกันสั่งสมบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา
   ตลอดเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ด้วยการท�าทาน
   รักษาศีล สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นั่ง
   สมาธิ และฟังธรรมะจากพระอาจารย์กันอย่าง
   เบิกบานแจ่มใส เป็นภาพบรรยากาศดี ๆ ยังจิตเป็น
   กุศลให้เกิดขึ้นแก่ผู้พบเห็นและร่วมอนุโมทนาบุญ        สวดธรรมจักร               ปฏิบัติธรรม
          กิจกรรมเวียนประทักษิณ        ฟังธรรมะจากพระอาจารย์              ถวายสังฆทาน


                         V-Star เปิดรับสมัครแล้ว !


                        ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
                      ลงพื้นที่เพื่อเชิญชวนคณะผู้บริหารการศึกษาและ
                      คุณครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วม
                      โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจ�าปีการศึกษา 2561
                จ.อ่างทอง  โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลง          จ.อ�านาจเจริญ
                      โลก มอบสื่อธรรมะบรรณาการโครงการสอบตอบ
                      ปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 37 และมอบโล่
                      เกียรติบัตรโครงการ 9 ล้านดวงใจท�าดีเพื่อพ่อ “สวด
                      ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ตลอดเดือนมิถุนายน พ.ศ.
                      2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
                      ประสิทธิผลในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็น
                      ทั้งคนเก่งและดีอย่างยั่งยืนร่วมกัน
                 จ.เพชรบุรี                                  จ.ราชบุรี

                 จ.ชัยนาท           จ.ประจวบคีรีขันธ์              จ.กาฬสินธิ์ุ

                 จ.สุรินทร์               จ.พะเยา                 กทม.
   หน้า 6
   1   2   3   4   5   6   7   8