Page 5 - 590-IBS NEWS#70
P. 5

IBS NEWS


                                            หล่อหลอมรักษาผู้น�าเยาวชน
                                           และประชุมสภา V-Star Club

                                           ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครและบริหาร-
                                         งานสถานที่ สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก จัดกิจกรรม
                                         หล่อหลอมผู้น�าเยาวชน และประชุมสภา V-Star
                                         Club ครั้งที่ 31 ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล
                                         จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดย
         อาสาสมัคร                            ช่วงเช้า น้อง ๆ รับบุญจัดภัตตาหารถวายแด่
      จัดภัตตาหารวันวิสาขบูชา                        พระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ
                                         ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ช่วงบ่ายร่วมกัน
     ช มรมพุทธศาสตร์สากลฯ น�าน้อง ๆ นิสิต                  สวดมนต์บทธรรมจักร นั่งสมาธิ และฟังธรรมะจาก

   นักศึกษา ร่วมเป็นอาสาสมัครจัดภัตตาหาร ถวาย                 พระอาจารย์วีระชาติ มเหสกฺโข ซึ่งบรรยากาศใน
   แด่คณะภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญใน                 วันนี้เป็นไปอย่างสนุกสนานบุญบันเทิง น้อง ๆ ได้
   งานบุญวิสาขบูชา ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 29                แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้น�าและการสื่อสาร
   พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา                         รวมทั้งได้แนวทางท�าชมรม V-Star Club ในโรงเรียน


    เปิดเทอมนี้ เชิงรุกลงพื้นที่จัดค่ายสร้างเยาวชนเป็นคนดี
      ที มงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก ลงพื้นที่จัดค่ายอบรมความดีสากล ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศตั้งแต่เปิดเทอม เพื่อปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ให้เป็นทั้งคนเก่งและดี ซึ่ง

    น้อง ๆ ได้ท�ากิจกรรมความดีร่วมกัน อาทิ สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ และเข้าฐานกิจกรรมเพื่อฝึกภาคปฏิบัติความดีสากลใน 5
    ห้องชีวิต ได้แก่ ห้องน�้า ห้องนอน ห้องแต่งตัว ห้องอาหาร และห้องท�างาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
     ค่ายคุณธรรมสร้างคนดี                             ค่ายคุณธรรม จ.ชัยนาท

     จ.ลพบุรี                                  ที มงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคกลาง จัดค่าย
     ที มงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคกลาง ร่วมกับ                 คุณธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชน

   ธุดงคสถานพัฒนานิคม จ.ลพบุรี และทีมงานครูอาสา                ชัยนาท ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5
   จัดค่ายคุณธรรมสร้างคนดี ให้แก่นักเรียน จ�านวนกว่า              รร.อุลิตย์ไพบูลย์ชนูปถัมภ์ จ.ชัยนาท ระหว่างวันที่ 9-10
   160 คน ณ โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม จ.ลพบุรี               มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยน้อง ๆ ได้สวดมนต์บทธัมมจัก-
   เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561                      กัปวัตตนสูตร นั่งสมาธิ ฟังธรรมะจากพระอาจารย์และ
     โดยมีฐานกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรม                   เข้าร่วมกิจกรรมฐานวัฒนธรรมชาวพุทธ
   ชาวพุทธ อาทิ ฐานจัดพับเก็บ ฐานห้องน�้า ฐาน
   ปัดกวาดเช็ดถู ลุกนั่งกราบไหว้ และฟังธรรมะจาก
   พระอาจารย์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ระเบียบวินัยและ
   สร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน


                        ค่ายคุณธรรม 5 ห้องชีวิต
                        ที มงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคอีสาน จัดค่าย

                      คุณธรรม 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย และความดีสากล
                      ณ รร.อนุบาลน้องหญิง จ.อุบลราชธานี ระหว่าง
                      วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่าน
                      มา โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จ�านวนกว่า
                      240 คน เข้าร่วมกิจกรรม
                                                         หน้า 5
   1   2   3   4   5   6   7   8