Page 4 - 590-IBS NEWS#70
P. 4

IBS NEWS


    บวชรุ่นอุดมศึกษา       ต่อจากหน้า 1                     พิธีปลงผม ธรรมทายาท
     นิ สิตนักศึกษาชมรมพุทธฯ จากสถาบันการ                      พุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 4

   ศึกษาทั่วประเทศ ร่วมกันจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท                    ช มรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดพิธีตัดปอยผม
   หมู่ธรรมทายาท ทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ               และปลงผมนาคธรรมทายาทในโครงการ
   อุปสมบทหมู่ธรรมทายาทอุดมศึกษา รุ่นที่ 46 ภาค                 อุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่น
   ฤดูฝน ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 4                  ที่ 4 จ�านวน 31 ท่าน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.
   และธรรมทายาท รุ่นพระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา ณ วัด                 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณทางเข้าสภาธรรมกาย-
   พระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน                สากล ฝั่งมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
   พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้                  วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี พร้อมถ่ายภาพ
     ภาคเช้าประกอบด้วย พิธีเวียนประทักษิณรอบ                 ประวัติศาสตร์ไว้เป็นที่ระลึก โดยมีหมู่ญาติและ
   พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้าน               น้อง ๆ ธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 35 ร่วมอนุโมทนา
   พระองค์ และพิธีวันทาเจดีย์ จากนั้นเป็นพิธีขอขมาและ              เป็นจ�านวนมาก สร้างความปลื้มปีติใจทั้งนาค
   มอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท ณ บ้านแก้วเรือนทอง                 ธรรมทายาทและผู้มาร่วมงานทุกท่าน
   ของคุณยาย ภาคสาย เป็นพิธีบรรพชา พิธีขอสรณคมน์
   และศีล และพิธีขอนิสสัย โดยได้รับความเมตตาจาก                    ค่าย Happy Meditation
   พระครูมงคล กิจจารักษ์ เจ้าคณะอ�าเภอคลองหลวง
   จ.ปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์                            ช มรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดค่าย Happy
     บรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์                Meditation Course ณ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
   สร้างความปลื้มปิติให้แก่ผู้ปกครองและคณะ                   ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ.
   ญาติมิตร ทั้งนี้ผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง               2561 ที่ผ่านมา ให้แก่นิสิตนักศึกษาชมรมพุทธที่สนใจ
   ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และได้ฝึกสมาธิ เพื่อ                เพื่อให้น้อง ๆ ผู้เข้าร่วมค่าย ได้พบความสุขจากสมาธิ
   น�าความรู้ที่ได้รับในโครงการไปใช้ประโยชน์ในการ                มีเป้าหมายชีวิต มีสัมมาทิฏฐิ และเรียนรู้เรื่องความดี
   เรียนและชีวิตประจ�าวันได้ด้วย                        สากล โดยเน้นความสะอาด ความเป็นระเบียบ และ
                                          วัฒนธรรมชาวพุทธ นอกจากนี้น้อง ๆ ยังได้ท�าทาน
                                          รักษาศีล ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ และ
                                          มีความตั้งใจที่จะน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน

                        ค่ายหล่อหลอมผู้น�า ชรพ.  ต่อจากหน้า 1

                         ช มรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดค่ายหล่อหลอม
                       ผู้น�าชมรมพุทธ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
                       จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 25 - 28 พฤษภาคม
                       พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เพื่อหล่อหลอมสร้างความ
                       คุ้นเคยระหว่างเพื่อนต่างสถาบัน ได้ท�าทาน รักษาศีล
                       นั่งสมาธิ และฟังธรรมะพิเศษจากพระอาจารย์
                       สมบัติ สมฺมาผโล ตอกย�้าเป้าหมายอุดมการณ์
                       ในการสร้างบารมี ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมค่ายจาก 20
                       สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

   หน้า 4
   1   2   3   4   5   6   7   8