Page 3 - 590-IBS NEWS#70
P. 3

IBS NEWS


                                               พิธีตัดปอยผม

                                            พระพี่เลี้ยงธรรมทายาท
                                           ช มรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดพิธีตัดปอยผม

                                         ธรรมทายาทพระพี่เลี้ยง โครงการอุปสมบทหมู่
                                         ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 4 จ�านวน 4
                                         ท่าน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และใน
                                         วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้ท�าพิธีขอขมา
                                         และมอบผ้าไตร ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล
                                         จ.ปทุมธานี ก่อนจะเดินทางไปท�าพิธีบรรพชาและ
                                         อุปสมบท ณ วัดมงคลพุการาม จ.ปทุมธานี โดย
                                         ได้รับความเมตตาจากพระครูมงคล กิจจารักษ์
                                         เจ้าคณะอ�าเภอคลองหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์
                                           ส�าหรับพิธีกรรมในครั้งนี้ เต็มไปด้วยความเป็น
                                         ระเบียบเรียบร้อย สร้างความเลื่อมใส เบิกบานแก่
                                         หมู่ญาติและผู้ที่มาร่วมอนุโมทนา ทั้งนี้ผู้บวชเป็น
                                         ผู้ช่วยพระพี่เลี้ยงในครั้งนี้ ต่างตั้งใจที่จะฝึกระเบียบ
                                         วินัย และความอดทนอย่างเข้มข้น เป็นแบบอย่าง
                                         ที่ดีแก่พระธรรมทายาท เพื่อรองรับภารกิจส�าคัญ
                                         ในการดูแลและฝึกฝนพระธรรมทายาทในโครงการ
                                         อุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล                         พิธีบายศรีสู่ขวัญ ธทย.
                        ช มรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ

                      ให้แก่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 4 ณ ห้อง
                      บัณฑิตแก้ว อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จ.ปทุมธานี
                      เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เพื่อ
                      สร้างขวัญและก�าลังใจให้กับธรรมทายาททุกท่าน
                      หลังจากผ่านการฝึกภาคสนาม และเตรียมพร้อมที่จะ
                      เข้ารับการอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท
                      พุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 4
                        บรรยากาศภายในงานเริ่มด้วยกิจกรรม
                      สันทนาการเพื่อหล่อหลอมสร้างความคุ้นเคยระหว่าง
                      เพื่อนว่าที่ธรรมทายาทด้วยกัน จากนั้นเป็นพิธีบายศรี
                      สู่ขวัญ โดยมีธรรมทายาทรุ่นพี่ผูกข้อมือพร้อมกับ
                      อวยพรให้กับว่าที่ธรรมทายาท จากนั้นน้อง ๆ ได้เขียน
                      ความตั้งใจในการอบรม และในช่วงท้ายได้รับฟังโอวาท
     รับขวัญว่าที่ธรรมทายาทหญิง     และข้อคิดอันทรงคุณค่าจากธรรมทายาทรุ่นพี่ พร้อม
                      ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน
     ช มรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดงานรับขวัญ

   ว่าที่ธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 35 ณ ห้องพุทธางกูร
   อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จ.ปทุมธานี เมื่อ
   วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เพื่อ
   สร้างขวัญและก�าลังใจให้กับว่าที่ธรรมทายาทหญิง
   ทุกท่าน พร้อมทั้งตอกย�้าความตั้งใจและรวมใจ
   น้อง ๆ ก่อนที่จะเข้าโครงการอบรมธรรมทายาท
   หญิง รุ่นที่ 35
                                                         หน้า 3
   1   2   3   4   5   6   7   8