Page 2 - 590-IBS NEWS#70
P. 2

IBS NEWS


      พิธีมอบป้าย                                 ชพส. ร่วมเป็น Staff ฐาน
      โครงการห้องเรียนต้นแบบ                         นิทรรศการบทฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์

     ช มรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับ คณะสงฆ์                     ช มรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมท�าหน้าที่เป็น

   จังหวัดปทุมธานีและภาคีเครือข่ายฯ จัดพิธีมอบ                 Staff จัดกิจกรรมในงานนิทรรศการฐานการเรียน
   ป้ายห้องเรียนต้นแบบ และการอบรมครูประจ�า                   รู้บทฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์ ระหว่างวันที่ 8
   ห้องเรียนต้นแบบ ประจ�าปีการศึกษา 2561 ณ                    มิถุนายน – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อมุ่งเน้นให้
   หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี                นักเรียนที่เข้าชมนิทรรศการ ได้พัฒนากระบวนการ
   เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา                     คิดและการปฏิบัติ ผ่านการเข้าร่วม 7 ฐานกิจกรรม
   ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดย                  การเรียนรู้ ได้แก่ กิจวัตรการเดินอย่างถูกหลักวิชา
   ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 200 ห้องเรียน                   เพื่อพัฒนานิสัยมีความสุภาพ รู้กาลเทศะ, การ
   ต้นแบบ สู่ 66 โรงเรียนต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์ศีล                ถอดและวางรองเท้า เพื่อพัฒนานิสัยรักความเป็น
   5 ปทุมธานี สู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ               ระเบียบและมีจิตสาธารณะ, การแสดงความเคารพ
   66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ                   ปฏิสันถารครู เพื่อพัฒนาจิตส�านึกเรื่องพระคุณครู,
   บดินทรเทพยวรางกูร                              การท�าความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ เพื่อพัฒนานิสัยรัก
     โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ                    ความสะอาด, การจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อ
   พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็น                  พัฒนานิสัยรักการจัดระเบียบ, การนั่งสมาธิ เพื่อ
   ประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายมนต์สิทธิ์                                   พัฒนานิสัยรักการนั่งสมาธิ และการสวดมนต์ เพื่อ
   ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี                 ฝึกสมาธิผ่านการสวดมนต์
   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็น
   ประธานฝ่ายฆราวาส และนายฉัตรชัย ชูเชื้อ
   ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
   ปทุมธานี เป็นผู้แทนคณะกรรมการฯ กล่าวรายงาน
   ที่มาและวัตถุประสงค์การด�าเนินโครงการฯ

                       พิธีเปิดนิทรรศการฯ    ต่อจากหน้า 1

                         ช มรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับ

                       คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและภาคีเครือข่ายฯ
                       จัดงานพิธีเปิดนิทรรศการ 7 ฐานการเรียนรู้
                       บทฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์ และภาพยนตร์
                       ส่งเสริมศีลธรรม 3 มิติ พุทธประวัติ 4.0 ณ
                       ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนรักษาศีล 5 อาคารโถงช้าง
                       วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
                       พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับความเมตตาจาก
                       พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัด
                       ปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติ
                       จาก ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัด
                       ปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
                         ทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าวฯ เป็นหนึ่งใน
                       โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้
                       หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 200 ห้องเรียน
                       ต้นแบบ สู่ 66 โรงเรียนต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์
                       ศีล 5 ปทุมธานี สู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งจัดแสดง
                       ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม
                       พ.ศ. 2561 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
                       ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 168
                       แห่ง และห้องเรียนต้นแบบ จ�านวน 304 ห้องเรียน
                       ในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรม

   หน้า 2
   1   2   3   4   5   6   7