Page 1 - 589-IBS NEWS#69-Jun-2018
P. 1

ค่ายเยาวชนพุทธ            มอบทุนรางวัล TKN
              นานาชาติ IBYC            ณ ประเทศมาเลเซีย


               อ่ำนต่อหน้ำ 5            อ่ำนต่อหน้ำ 4

     ;589
                                            ปฏิบัติธรรมส�านักรุ่นพิเศษ ณ ชมรมพุทธศาสตร-
                                            สากล            อ่ำนต่อหน้ำ 3
                จดหมำยข่ำวเยำวชน ฉบับที่ 69 เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2561
                                   สัมมนาพระ
                                   สอนศีลธรรม
                                   จังหวัดปทุมธานี

                                    ชมรมพุทธศำสตร์สำกลฯ ร่วมกับ เครือข่ำยองค์กรภำคี “บวร” จัดงำน
                                  สัมมนำพระสอนศีลธรรมจังหวัดปทุมธำนี เพื่อรับทรำบนโยบำยและแนวทำง
                                  ปฏิบัติงำนกำรขับเคลื่อนโครงกำร “200 ห้องเรียนต้นแบบ สู่ 66 โรงเรียน
                                  ต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 สู่ประเทศไทย 4.0” อ่ำนต่อหน้ำ 8


       อนุโมทนาเจ้าภาพงานบวช       ผู้สนับสนุนงานพระพุทธศาสนา        ร่วมอนุโมทนำบุญกับคณะเจ้ำภำพที่สนับสนุนโครงกำรอุปสมบทหมู่ธรรมทำยำท
      ภำคฤดูร้อน ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 โดยผู้มำร่วมงำนทุกท่ำนได้กล่ำวค�ำอธิษฐำนจิต ถวำย
      ผ้ำไตรแด่คณะสงฆ์ และถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกไว้นึกทบทวนบุญ อ่ำนต่อหน้ำ 2
                                       จาก UG5 รร.วัดโบ


                                        สู่การบวชสามเณรที่กัมพูชา                                         ทีมงำนศูนย์ข่ำวเยำวชน IBS และ CMY ร่วมบันทึกภำพ
                                       ประวัติศำสตร์งำนบรรพชำสำมเณรเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศำสนำ
                                       ณ เมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชำ ยังพลังศรัทธำและควำม
                                       ปลื้มปีติให้เกิดขึ้นแก่ชำวพุทธบนแผ่นดินกัมพูชำอีกครั้ง
                                                         อ่ำนต่อหน้ำ 3

      ผู้ประสานงานเตรียมพร้อม!

      หลักสูตรห้องเรียนต้นแบบ สู่ V-Star


        ผู้ประสำนงำนเชิงรุกและผู้ประสำนงำนกำรศึกษำ เข้ำร่วมอบรม
      เพื่อเตรียมควำมพร้อมพัฒนำห้องเรียนต้นแบบ สู่โครงกำร V-Star
      ประจ�ำปี 2561 ระหว่ำงวันที่ 30 เมษำยน – 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2561
                           อ่ำนต่อหน้ำ 6
   1   2   3   4   5   6