Page 1 - 586IBS NEWS66
P. 1

Congratulation            ค่ายสมาธิกับ
              V-Star                ธรรมชาติ


                อ่านต่อหน้า 7            อ่านต่อหน้า 4

     ;586
                                           สัมมนาพิชิตธรรมทายาท
                                                          อ่านต่อหน้า 3
                 จดหมายข่าวเยาวชน ฉบับที่ 66 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

                                    น�าเสนอผลงาน
                                    V-Star Quality Award

                                    ชิงรางวัลระดับชาติ


                                      ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน
                                    จัดกิจกรรมคัดเลือกหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น รางวัล
                                    คุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star Quality Award) ระดับชาติ ประจ�า
                                    ปีการศึกษา 2560              อ่านต่อหน้า 2

      นิสิตจิตอาสา รับรางวัล
      Supervisor Honor Awards#36        ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้บริหารงานเยาวชนและผู้ประสาน
      งานศูนย์สอบ (Supervisor) โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 36 เพื่อส่ง
      เสริมก�าลังใจในการเป็นต้นแบบการท�าความดี        อ่านต่อหน้า 8
                                         พิธีแต่งตั้งอัศวิน


                                         IBS CLUB Ambassador


                                          นักศึกษารุ่นใหม่ผู้มีใจรักในการฝึกฝนพัฒนาตนเอง
                                        รวมพลังท�าความดี ทั้งปล่อยปลา สวดธรรมจักร หลังเข้า
                                        ร่วมพิธีแต่งตั้งทูตผู้น�าความดีประจ�าชมรมพุทธศาสตร์
                                        (IBSCLUB Ambassador)        อ่านต่อหน้า 7


      ประกวดชิงชนะเลิศ


      Wake Up Me(dia)
        ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดประกวดแข่งขันชิงชนะเลิศระดับ
      ประเทศ โครงการ Wake Up Me(dia) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่
      รู้เท่าทันสื่อ มีหลักวินิจฉัยในการเลือกรับรู้สื่อที่เข้ามาในรูปแบบต่าง ๆ
      อย่างมีสติและมีวิจารณญาณ         อ่านต่อหน้า 7
   1   2   3   4   5   6