Page 1 - IBS NEWS63
P. 1

FC SUP               เปิดรับสมัครแล้ว!
              เขตหาดใหญ่             แคมเปญ Wake up
                                Me(dia)

                อ่านต่อหน้า 3           อ่านต่อหน้า 7


     ; 582ะ
                                           กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ปี 2560
                                           ทะลุร้อยล้านบาท       อ่านต่อหน้า 6
                จดหมายข่าวเยาวชน ฉบับที่ 63 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

                                            จัดสอบ

                                            “ทางก้าวหน้า”


                                            น�าธรรมะสู่ใจ


                                            เยาวชนไทย


        นิสิตนักศึกษา Supervisor กว่า 2 พันคนจากทั่วประเทศ ลงพื้นที่ประสานงาน จัดสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ 36
      เพื่อน�าธรรมะสู่ใจเยาวชนผ่านหนังสือมงคลชีวิต 38 ประการ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
                                                         อ่านต่อหน้า 4


      ลงพื้นที่เยี่ยม
      ห้องเรียนต้นแบบ


      รักษ์บวร รักษ์ศีล 5

                                             อาสาสมัครจัดสอบ
                         SuperviSor               ตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า


                            ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดอบรม Supervisor รอบ Final Course โครงการตอบปัญหาธรรมะ
                          “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
                          เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตนักศึกษาก่อนออกท�าหน้าที่ ณ ศูนย์สอบทั่วประเทศ อ่านต่อหน้า 3


                          Senior

                          one Day Trip

        คกก.ส่งเสริมห้องเรียนต้นแบบฯ ลง
      พื้นที่ ตลอดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ปัน ปั่น ปั้น
      เพื่อเยี่ยมเยียน ให้ก�าลังใจ และให้ค�าแนะน�า
      แก่คุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 85  คณะกรรมการชมรมพุทธฯ ปี 4 เข้าร่วมกิจกรรม Senior One Day Trip ปัน ปั่น ปั้น ณ คุ้ง-
      ห้องเรียนต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี  บางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ เพื่อสร้างความคุ้นเคย หล่อหลอมท�ากิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งระดม
      มุ่งสู่อนาคตประเทศไทย 4.0 อ่านต่อหน้า 8 ความคิดปั้นโครงการในฝัน สู่น้อง ๆ ชมรมพุทธฯ        อ่านต่อหน้า 5
   1   2   3   4   5   6