Page 1 - IBS NEWS60
P. 1

วันอนุโมทนาบุญ           ตะลุยค่ายเปิดเทอม
              เจ้าภาพงานบวช           V-Star พิชิต
                                ความดีสากล

                อ่านต่อหน้า 3           อ่านต่อหน้า 3


     ; 579
                                           85 ห้องเรียนต้นแบบ รักษ์ศีล 5 เรียนรู้สู่คุณธรรม
                                           น�าชีวิต           อ่านต่อหน้า 4
                จดหมายข่าวเยาวชน ฉบับที่ 60 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560


                                   มอบกองทุนหนุนแรงใจ                                   ช่วยครูใต้ ก้าวสู่ปีที่ 10

                                     วัดพระธรรมกาย จัดพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 93
                                   ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม
                                   พ.ศ. 2560 เนื่องในวันสมาธิโลก เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจแก่คุณครูผู้หยัดสู้
                                   รักษาผืนแผ่นดิน ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
                                                         อ่านต่อหน้า 3

      ปฏิบัติธรรมครู พักกายพักใจ


      เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม
        คณะครูอาจารย์ในเครือข่ายโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เข้าร่วมโครงการ
      ปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลกกับชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ เพื่อเพิ่มพลังใจ
      น�าหลักธรรมมาใช้พัฒนา ขับเคลื่อนโครงการสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี ส่งเสริม
      เครือข่ายศีลธรรมบ้าน วัด โรงเรียน ให้เข้มแข็ง
                              อ่านต่อหน้า 8

                                ค่าย V-Star Challenge                                สรรสร้างผู้น�าความดีสู่สังคม
                                  ทีมงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก ตะลุยจัดค่าย V-Star Challenge ทั่วประเทศ ปั้นผู้น�า
                                ความดี ตลอดเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 พร้อมต่อยอดเป็นทีมงานจัดกิจกรรมส่งเสริม
                                ศีลธรรมในสถานศึกษา                 อ่านต่อหน้า 4


       ตักบาตร Freshy
      รับน้องสร้างบุญก้าวแรกสู่รั้วมหา’ลัย


        ในช่วงเปิดเทอมที่ผ่านมา ชมรมพุทธฯ แต่ละมหาวิทยาลัย จัด
      งานตักบาตรน้องใหม่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามให้กับนิสิต-
      นักศึกษา Freshy ปี 1 ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสท�าบุญร่วมกันระหว่าง
      รุ่นพี่และรุ่นน้องในแต่ละมหาวิทยาลัย
                          อ่านต่อหน้า 6
   1   2   3   4   5   6