▲ กลับด้านบน

กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี ประจำปี ๒๕๖๑

15 พ.ย. 61 เปิดอ่าน 2004 โดย น.ส.เนตรนภา ไชยแก้ว
  แก้ไข

                                      ภาพรวมกำหนดการ


  ภาคสาย 

นิทรรศการฐานกิจกรรม   

                     

นิทรรศการและฐานกิจกรรม Activity Based Learning
                                               ห้องเรียนต้นแบบ และศีล ๕”

+  ภาพยนตร์พุทธประวัติและบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

+  ฐานปฏิบัติการเดิน การถอดและวางรองเท้า

+  ฐานปฏิสันถารและบารมี ๑๐ ทัศ 

+  ฐานปฏิบัติทำความสะอาดและจัดระเบียบสิ่งของ 

เวทีกิจกรรม ผู้ใหญ่ใจดี

                           จับสลากของรางวัลพิเศษจากผู้ใหญ่ใจดี        

 


ภาคบ่าย

พิธีรวมใจเยาวชนไทย

 ตัวแทนนักเรียนนำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณตน เด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

คณะครูและนักเรียนร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร -

   เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 

ประธานสงฆ์แสดงธรรม 

   “ความสำคัญของบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรกับการ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก” 
    และให้โอวาทอันทรงคุณค่า    พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ  


รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star Quality Award :VQA) ระดับจังหวัดและ

มอบของที่ระลึกสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสถานศึกษาสวดธัมมจักกัปป-

วัตตนสูตร ผ่านเกณฑ์

มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มาร่วมกิจกรรม

 

 

สรุปข่าว

หัวข้อ กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี ประจำปี ๒๕๖๑
วันเวลา พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๑
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ องค์กรภาคีภาครัฐและเอกชน

แสดงความคิดเห็น