▲ กลับด้านบน

ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้รับรางวัล The Global Buddhist Awards 2017

13 ก.พ. 60 เปิดอ่าน 2024 โดย น.ส.อลิษา นิยม
  แก้ไข


วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

นายสันติ รุ่งสุขพลากรณ์ ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
พร้อมผู้แทนเครือข่ายครู นักศึกษา และนักเรียน
เข้ารับโล่รางวัล "พุทธศาสนทูตแห่งโลก"  (The Global Buddhist Awards 2017)
จาก พระ โลกะนายกะ อัชวะโกสมหาเถระ, ผู้อำนวยการสถาบัพุทธศาสตร์นานาชาติ อินเดีย
(International Buddha Education Institute)
ห้องเอนกประสงค์ วัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร

ซึ่งโล่ที่ได้รับ มี 9 รางวัล จาก 4 สาขา ดังต่อไปนี้
: สาขา Global Buddhist Ambassador Awards (Organizations)
ได้แก่ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
International Buddhist Society (IBS)

: สาขา Global Creative Mind  Awards
ได้แก่ นางศิรินุช  ชูกุศล
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

: สาขา Global Buddhist Activist Awards
ได้แก่ นางสาวณุวีร์ ชูวิสิฐกุล
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร

: สาขา Global Buddhist Youth Ambassador Awards
ได้แก่
1. นายภคศิษฎ์ บริบูรณ์
ประธานชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

2.นายญาณพล ชะเอมทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา

3. นางสาวอาทิติยา ดอกลา
ประธานชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

4. นางสาวพัณณิตา วงศ์ชัย
ประธานชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. นางสาวหนึ่งฤทัย เรณู
ประธานชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6. นายประกอบ สุดจร
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ขอชื่นชมและอนุโมทนากับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้สรุปข่าว

หัวข้อ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้รับรางวัล The Global Buddhist Awards 2017
วันเวลา วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
จัดโดย องค์กรผู้นำพุทธโลก

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด