▲ กลับด้านบน

ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๙ ล้านดวงใจรวมใจ "สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"

8 ธ.ค. 59 เปิดอ่าน 5169 โดย น.ส.เนตรนภา ไชยแก้ว
  แก้ไข

ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ

๙ ล้านดวงใจรวมใจ "สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"

                                      


ความสำคัญของบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นแม่บทคำสอนของทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ และเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานให้แก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ จนบังเกิดประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรมเป็นพระอริยสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนา

การได้สวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จึงนับได้ว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ และเมื่อได้ศึกษาจนเกิดความเข้าใจในคำสอนอันเป็นแม่บทนี้แล้ว ก็จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง และความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาสืบไป

สถานศึกษาทั่วไทย รวมใจสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ให้ได้ ๙,๙๙๙,๙๙๙ จบ

                              


ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ช่วงที่ ๑ : ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  เสร็จสิ้นแล้ว

ช่วงที่ ๒ : ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เสร็จสิ้นแล้ว

ช่วงที่ ๓ : ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๑๐  เมษายน ๒๕๖๑)


รูปแบบกิจกรรม
 

เมื่อสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ สามารถจัดกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในสถานศึกษาตนเอง ได้ ๒ รูปแบบดังนี้
        ๑) จัดกิจกรรมสวด อย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑ ครั้ง ในทุกวันศุกร์ หรือในวันสวดมนต์ประจำสัปดาห์ทั้งสถานศึกษา หรือตามความพร้อมของสถานศึกษา
        ๒) นักเรียน/นักศึกษา สามารถสวดได้ ตั้งแต่๑ คนขึ้นไป นับจากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการสวด โดยเมื่อสวดได้ ๑ รอบ ให้นับว่าเป็น ๑ จบต่อ ๑ คน โดยสามารถสวดได้ทุกวัน และในสถานที่ใดก็ได้

สิ่งที่สถานศึกษาจะได้รับ

สถานศึกษาได้ดำเนินโครงการจนเสร็จสิ้นแล้ว จะได้รับ

๑) เกียรติคุณบัตรสถานศึกษาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

๒) เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนทุกคน ในสถานศึกษาที่เข้าร่วม และทำกิจกรรมในโครงการจริง


ของที่ระลึกพิเศษ

ของที่ระลึกพิเศษ สำหรับกิจกรรมในช่วงที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๑๐  เมษายน ๒๕๖๑)
สำหรับสถานศึกษาที่สามารถสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรได้จำนวนการสวดตามเกณฑ์ ดังนี้
๑. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน ๓๐๐ คน จะได้สิทธิ์รับของที่ระลึกพิเศษเมื่อสวดได้ ๙๙๙ จบ ขึ้นไป
๒. สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียน ๓๐๑-๘๐๐ คน จะได้สิทธิ์รับของที่ระลึกพิเศษเมื่อสวดได้ ๓,๙๙๙ จบ ขึ้นไป
๓. สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียน ๘๐๑ คนขึ้นไป จะได้สิทธิ์รับของที่ระลึกพิเศษเมื่อสวดได้ ๕,๙๙๙จบ ขึ้นไป

หมายเหตุ : รายละเอียดของที่ระลึก และพิธีมอบของที่ระลึกในแต่ละจังหวัด จะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกที


เอกสาร

ติดต่อผู้ประสานงานจังหวัดของท่าน

ดาวน์โหลดสื่อโครงการ

๑) หนังสือสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

            http://dhamma-media.blogspot.com/2016/12/e-book.html

        ๒) VCDบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ฉบับถวายเป็นพระราชกุศล

     https://www.youtube.com/watch?v=EQrVrshOjow

สรุปข่าว

หัวข้อ ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๙ ล้านดวงใจรวมใจ "สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด