▲ กลับด้านบน

ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

8 ธ.ค. 59 เปิดอ่าน 1993 โดย น.ส.เนตรนภา ไชยแก้ว
  แก้ไข

ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ

๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ความสำคัญของบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นแม่บทคำสอนของทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ และเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานให้แก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ จนบังเกิดประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรมเป็นพระอริยสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนา

การได้สวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จึงนับได้ว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ และเมื่อได้ศึกษาจนเกิดความเข้าใจในคำสอนอันเป็นแม่บทนี้แล้ว ก็จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง และความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาสืบไป

สถานศึกษาทั่วไทย รวมใจสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ทั้งแผ่นดินให้ได้ ๙,๙๙๙,๙๙๙ จบระยะเวลาดำเนินโครงการ

ช่วงที่ ๑ : ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เริ่ม ธันวาคม ๒๕๕๙ – เมษายน ๒๕๖๐)

ช่วงที่ ๒ : ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (พฤษภาคม – ตุลาคม ๒๕๖๐)

ช่วงที่ ๓ : ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – เมษายน ๒๕๖๑)


รูปแบบกิจกรรม
 

เมื่อสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ สามารถจัดกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในสถานศึกษาตนเอง ได้ ๒ รูปแบบดังนี้
        ๑) จัดกิจกรรมสวด อย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑ ครั้ง ในทุกวันศุกร์ หรือในวันสวดมนต์ประจำสัปดาห์ทั้งสถานศึกษา หรือตามความพร้อมของสถานศึกษา
        ๒) นักเรียน/นักศึกษา สามารถรวมกลุ่มสวดกลุ่มละ ๕ คน ขึ้นไป โดยสามารถสวดได้ทุกวัน และได้มากกว่า ๑ กลุ่ม และในสถานที่ใดก็ได้

สิ่งที่สถานศึกษาจะได้รับ

สถานศึกษาได้ดำเนินโครงการจนเสร็จสิ้นแล้ว จะได้รับ

๑) เกียรติคุณบัตรสถานศึกษาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

๒) เกียรติบัตร สำหรับนักเรียน/นักศึกษาทุกคนในสถานศึกษา


ของที่ระลึกพิเศษ

ของที่ระลึกพิเศษ สำหรับกิจกรรมในช่วงที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

(เริ่ม ธันวาคม ๒๕๕๙ – เมษายน ๒๕๖๐)

สำหรับสถานศึกษาที่สามารถสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ได้ทุกๆ การสวดครบ ๙๙๙ จบดังนี้

๑) เข็มธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สำหรับผู้บริหาร และคณะครูในสถานศึกษาจำนวน ๓ เข็ม

๒) สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมของ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯจำนวน ๓ ท่าน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


ดาวน์โหลดเอกสาร

๑) หนังสือแจ้งถึงสถานศึกษา
       ๒) รายละเอียดโครงการ และใบสมัคร

ดาวน์โหลดสื่อโครงการ

๑) หนังสือสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

            http://dhamma-media.blogspot.com/2016/12/e-book.html

        ๒) VCDบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ฉบับถวายเป็นพระราชกุศล

            https://www.youtube.com/watch?v=EQrVrshOjow

สรุปข่าว

หัวข้อ ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด