▲ กลับด้านบน

พัฒนาเยาวชน

ต่อยอดผู้นำสู่ Global

 • V-star Ambassador

  ธรรมทูตผู้นำการเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูศีลธรรมโลก

  • เป็นต้นแบบในการขยายเครือข่ายเด็กดี V-Star ไปทั่วโลก

  • เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์โครงการเด็กดี V-Star ไปทั่วโลก

  • เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาวพุทธนานาชาติ กับโครงการ Youth Exchange

 • V-Star Intensive

  โครงการต่อยอดผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม

  • หลักสูตร ๑ โครงการบรรพชาสามเณรแกนนำ V-Star ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาคฤดูร้อน)

  • หลักสูตร ๒ ค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย (B4U Camp)

 • V-Star Thailand

  เครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมระดับประเทศ

  • เกิดเครือข่ายในระดับประเทศและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

  • ตัวแทนเด็กดี V-Star จากระดับภูมิภาคก้าวสู่ระดับประเทศ

 • V-Star Challenge

  เครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมระดับจังหวัด/ภูมิภาค

  • เกิดเครือข่ายในระดับจังหวัด/ภูมิภาค และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

  • แต่ละสถานศึกษา (ระดับมัธยม) คัดเลือกตัวแทนเด็กดี V-Star สู่ค่ายเครือข่ายระดับจังหวัด/ภูมิภาค

 • V-Star Club

  การรวมตัวกันของเหล่าเด็กดี V-Star ภายในสถานศึกษา

  • การรวมกลุ่มของเด็กดี V-Star ภายในโรงเรียน เพื่อทำกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและชุมชนของตนเอง

 • V-Star

  เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเด็กดี V-Star

พัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

คุณภาพของผู้เรียนจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับ “ต้นแบบ”

นับเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ของคุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการที่จะร่วมกันถ่ายทอดนิสัยที่ดี ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม สู่ผู้เรียนอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุขได้อย่างแท้จริง

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกจึงมิได้มุ่งพัฒนาเฉพาะผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืนด้วยโครงการต่างๆ ได้แก่

1. โครงการสัมมนาปฏิบัติธรรมครูและผู้บริหารการศึกษาสัมมนาการจัดการศึกษาควบคู่ศีลธรรม เช่น

    • สัมมนาการนำนโยบายสู่ภาคปฏิบัติด้วยโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

    • สัมมนาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกสู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551

2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานทางวิชาการ

3. โครงการครูผู้นำบุญฟื้นฟูศีลธรรมโลก

4. โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ครู

พัฒนาโรงเรียน

อย่างต่อเนื่อง

มิได้เป็นเพียงสถานศึกษาแต่เป็นแหล่งสร้างอนาคตของชาติ แหล่งเรียนรู้ด้านศีลธรรมของชุมชน เราจึงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด จากโรงเรียนน้องใหม่สู่โรงเรียนต้นแบบด้านศีลธรรม ผ่านกิจกรรมหลากหลายที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี

1. โรงเรียนฟื้นฟูศีลธรรมโลกโรงเรียนน้องใหม่หัวใจพระโพธิสัตว์ ร่วมสร้างเยาวชนเก่งและดี

2. โรงเรียนแกนนำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ทุ่มเทใจทำโครงการสุดกำลังสร้างผลงานฟื้นฟูศีลธรรมให้เป็นที่ประจักษ์

รางวัลคุณภาพ

ฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star Quality Award)

รางวัลเพื่อการยกย่องเกียรติคุณและเป็นกำลังใจ แก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถาบันการศึกษาซึ่งเข้าร่วม โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ที่ทุ่มเทและตั้งใจสร้างเยาวชน ให้เป็นคนดีมีศีลธรรม และสามารถสร้างเครือข่ายศีลธรรม บ้าน วัด โรงเรียน จนเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน

• ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่นระดับในวันวิสาขบูชาของทุกๆ ปี

• ได้รับความเมตตาจาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบโล่รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก

• หลากหลายประเภทการประกวด พร้อมรางวัลระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศกว่า 600 รางวัล และทุนการศึกษารวมกว่า 10,000,000 บาท

• ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุฒิกว่า 1,000 ท่าน เป็นคณะกรรมการ ลงเยี่ยมเยือนให้กำลังใจทุกโรงเรียน

• ระบบคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานศีลธรรมของสถานศึกษาสู่ความเป็นสากล

ระบบดูแล

อบอุ่นตลอดเส้นทางการพัฒนาเยาวชน

โครงการที่ทำด้วยหัวใจ ย่อมต้องการการเติมเต็มด้วยหัวใจ

• ความร่วมมือร่วมใจจาก 23 องค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน

• ความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

• การประสานงานด้วยศรัทธา และหัวใจของน้องๆ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ

• การลงพื้นที่ดูแล เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ประสานงานและทีมงานครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก

• มิตรภาพอันงดงามและการช่วยเหลือเกื้อกูลจากเหล่าเพื่อนครู และโรงเรียน ที่มีหัวใจเดียวกัน

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชนไทย สังคมไทยให้สงบสุขร่มเย็นเพื่อให้เส้นทาง สายนี้เป็นเส้นทางที่มีแต่รอยยิ้ม มิตรภาพ สันติภาพตลอดไป