▲ กลับด้านบน

เกงอยางเดียว เทากับศูนย
ตองทับทวีคูณดวยความดี

“ สถาบันทั่วโลก ต่างมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง
แต่มีเพียงไม่กี่สถาบัน ที่ทุ่มเทฝึกฝนผู้เรียนให้เป็นคนดี
ทั่วโลกจึงมากด้วยคนเก่ง แต่น้อยด้วยคนดี
โลกจึงต้องประสบแต่ปัญหาตลอดมา ”

การปลูกฝังวิชาความรู้เพียงอย่างเดียว มิใช่หลักประกันว่าจะได้คนดีที่โลกต้องการ
เพราะการที่จะนำวิชาความรู้ไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรได้ ต้องอาศัยความดีเป็นตัวกำกับ
ดังนั้นเยาวชนจึงควรมีความรู้ควบคู่ศีลธรรม คือ มีทั้ง “ความเก่ง” และ “ความดี”อยู่ในตนเอง

ให้..อย่างยั่งยืน... ให้เด็กเก่งและดี

 • สัมฤทธิผลที่เป็นรูปธรรม ยั่งยืนของการพัฒนาเยาวชน โดยใช้มิติทางด้านจิตใจ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ผสมผสานกับแนวคิดการจัดการศึกษา และเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัว เป็นระบบ
 • มิติใหม่ของการพัฒนาผู้เรียน...เน้นการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning) พร้อมพัฒนากระบวนการคิดและทักษะการดำเนินชีวิต
 • Innovative Multimedia สีสันแห่งการเรียนรู้ผ่านสื่อสีขาว ทันสมัย ดึงดูดความสนใจ สร้างความเข้าใจ เสริมกำลังใจ สู่การปฏิบัติจริง
 • พรั่งพร้อม สะดวก ครบครัน ตัวอย่างแผนการสอนที่นำไปใช้ได้จริง ชุดสื่อนวัตกรรม เครือข่ายความร่วมมือ การยกย่องชมเชย และทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการในโรงเรียน
 • ไม่เพิ่มภาระ แต่สอดคล้องกลมกลืน กับภารกิจการดำเนินงานด้าน ศีลธรรม และคุณธรรมของโรงเรียน

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

โครงการที่มุ่งหวังจะสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม หรือ “ดาวแห่งความดี” (The Virtuous Star หรือ V-star) โดยผ่านบทฝึก ในกิจวัตรประจำวันอย่างต่อเนื่อง จนเป็นนิสัย ควบคู่กับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม และการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา ศักยภาพเยาวชนโดยความร่วมมือ ของสถาบันหลักในสังคมไทย คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย ที่จะช่วยปลูกฝังรากลึกทางศีลธรรม และคุณธรรมเข้าสู่จิตใจของผู้นำเยาวชน ต้นแบบได้อย่างยั่งยืน และสามารถถ่ายทอดศีลธรรม คุณธรรม ความดี แนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง สู่เพื่อนเยาวชน คนรอบข้าง สังคมไทยและสังคมโลกต่อไป

กระบวนการพัฒนาผู้เรียน ให้เก่งและดีอย่างยั่งยืน

การที่เด็กจะดีได้ต้องมีต้นแบบครูดี (สัปปุริสสังเสวะ) จากนั้น ต้องสอนศิษย์ด้วยหัวใจ โดยไม่สอนเพียงแค่รู้ (สัทธัมมัสสวนะ-What) และเข้าใจ (โยนิโสมนสิการ-Why) ในสิ่งที่ครูสอนเท่านั้น แต่ต้องนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน (ธัมมานุธัมมปฏิบัตติ-How) และต้องปฏิบัติได้ อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัย

นี่คือกระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามหลักวุฒิธรรม ๔ ซึ่งสอดคล้องกับการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward Design) ของ Wiggins และ MCTighe ที่ใช้คำถาม What, Why, How, ในกระบวนการจัดการเรียนรู้

สอดคล้องนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

และแนวคิดในวงการการศึกษา

 • นโยบายคุณธรรมนำความรู้
 • น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
 • คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ของสภาการศึกษา
 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๑
 • บูรณาการเข้ากับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 • โครงการวิถีพุทธ และโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
 • ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • ส่งเสริมนโยบายอ่านออกเขียนได้
 • ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
 • ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
 • สร้างความเข้มแข็งทางศีลธรรมให้แก่สถาบันหลัก ของสังคมไทย คือ บ้าน วัด โรงเรียน
 • สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคนและ ความเข้มแข็งของชุมชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

การพัฒนานิสัยผู้เรียน

วิเคราะห์ถึงแก่น แก้ไขที่ต้นเหตุ

นิสัย แก่นแท้ที่ต้องแก้ไขและพัฒนาอย่างจริงจัง
นิสัย คือพฤติกรรมเคยชินที่เกิดจากการคิด พูด ทำซ้ำๆ บ่อยๆ จนกระทั่งกลายเป็นปกติของคนๆ นั้น ที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องคิด หากมีโอกาสก็จะทำอย่างนั้น
หากไม่ได้ทำก็จะหงุดหงิด


*** Click เพื่อดูรูปขนาดใหญ่ ***

พฤติกรรม เพียงเล็กน้อยที่เด็กๆ แสดงออกมานั้น แท้จริงแล้วมีเบื้องหลังการ แก้ไขพัฒนานิสัยจึงต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบด้วยการปรับวิถีชีวิต ระบบ ความคิด และพัฒนาจิตใต้สำนึก ด้วยกระบวนการง่ายๆ เหมาะสม กับวัยของผู้เรียน และการกระทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง* โดยอาศัยความ ร่วมมือจากบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน

* “21-Day Habit Theory” โดย Dr. Maxwell Maltz ศัลยแพทย์ชาวอเมริกัน สรุปว่า บุคคลสามารถเปลี่ยนค่านิยมหรือพฤติกรรมของตนเองได้ หากทำอย่างต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลา 21 วัน
(Maxwell maltz, M.D. 1960. Psycho -- Cybernetics. Prentice. Hall, Inc. New York)

** งานวิจัยเรื่อง “Long -- term meditators self - induce high -- amplitude gamma synchrony during mental practice” โดย Antoine Lutz และคณะ,
วารสาร PNAS ของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประเทศอเมริกา, พฤศจิกายน 2004