▲ กลับด้านบน

ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โซน 17 เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี

สิริรัตน์ เกลี้ยงกลิ่น (เต๋า) โทรศัพท์ : 08-3540-6726 E-mail : happy_success072@hotmail.com การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แสงรุ้ง มิ่งมงคลชัย (รุ้ง) โทรศัพท์ : 08-3540-9815 E-mail : srm072@hotmail.com การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อรรถพล จันทรสร้อย (ยีนส์) โทรศัพท์ : 08-2790-7225 E-mail : new_news072@hotmail.com การศึกษา : คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วีระพล สีใส (ต้นกล้า) โทรศัพท์ : 08-2782-1780 E-mail : taksapron_jobjabku68@hotmail.com การศึกษา : คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ทักษพร ภารพัฒน์ (จ๊อบแจ๊บ) โทรศัพท์ : 09-1119-2008 E-mail : taksapron_jobjabku68@hotmail.com การศึกษา : คณะบริหาร สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โซน 18 นครพนม บึงกาฬ สกลนคร มุกดาหาร

สิริรัตน์ เกลี้ยงกลิ่น (เต๋า) โทรศัพท์ : 08-3540-6726 E-mail : happy_success072@hotmail.com การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ธัญญารัตน์ ศรีค้าผาย (กอล์ฟ) โทรศัพท์ : 08-8088-2455 E-mail : golffy_swu_mk10naja@hotmail.com การศึกษา : คณะสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
อลิสา ศรีหาพล (เต่า) โทรศัพท์ : 08-2782-5824 E-mail : การศึกษา : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สุพรรณี ปรุงเรณู (พุด) โทรศัพท์ : 08-2782-6953 E-mail : การศึกษา : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไชยโย นันแสวง (ต้น) โทรศัพท์ : 09-1557-7922 E-mail : tonchaiyo@hotmail.com การศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วรพจน์ ศรีปัญญา (กุ้ง) โทรศัพท์ : 088-0224382 E-mail : worraphot2013@gmail.com การศึกษา : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โซน 19 ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด

ผู้ประสานงาน จังหวัดมหาสารคาม ชื่อ : บุญเลิศ สัชนา ชื่อเล่น : กระแต โทรศัพท์ : 08-3540-9810 E-mail : bunlerd072@hotmail.com การศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พวงผกา ชาญดำรงธรรม (ปอย) โทรศัพท์ : 08-2790-7223 E-mail : poi.bclc@gmail.com การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สุนิสา สร้อยสุวรรณ (สา) โทรศัพท์ : 08-3540-9816 E-mail : aunya_22@hotmail.com การศึกษา : คณะสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
มณฑล บุญโต (เศียร) โทรศัพท์ : 08-8002-6141 E-mail : boonto_1330@hotmail.com การศึกษา : คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา มนุษยวิทยา สาขาการวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศักดิ์ศรี สุวรรณเรืองศรี (ใด) โทรศัพท์ : 08-8002-6186 E-mail : - การศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทรงฤทธิ์ เวชยันต์ (ชาติ) โทรศัพท์ : 08-5200-8181 E-mail : - การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิไลวรรณ สระทอง (แอน) โทรศัพท์ : 08-3540-6357 E-mail : philaiwan.srathong@hotmail.com การศึกษา : คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รัตนาภรณ์ แสงสว่าง (เมย์) โทรศัพท์ : 09-1119-2003 E-mail : may_6150@hotmail.com การศึกษา : คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โซน 20 ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

จรสธิป แก้วเกตุ (หนึ่ง) โทรศัพท์ : 08-2782-1820 E-mail : neung_mf@hotmail.com การศึกษา : คณะการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ไสว หานาค (ไหว) โทรศัพท์ : 08-3540-6415 E-mail : - การศึกษา : คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อนุสรา ศักดาวงศ์ (นุ) โทรศัพท์ : 08-8022-4384 E-mail : sukdawongubu@gmail.com การศึกษา : คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันทนีย์ ธรรมพร (จิ๋ว) โทรศัพท์ : 09-1119-2011 E-mail : wantanee118@hotmail.com การศึกษา : คณะศิลปศาสตร์ สาขาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฑาทิพย์ หยวกวิ้ง (อ๊อบ) โทรศัพท์ : 09-1119-2010 E-mail : jutathip_2010@windowslive.com การศึกษา : คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เบญจวรรณ ส่งเสริม (แคท) โทรศัพท์ : 09-1557-7926 E-mail : kat06ben@gmail.com การศึกษา : คณะเทคโนโลยี สาขาอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สุริยันต์ ทองหมื่น (เบิร์ด) โทรศัพท์ : 09-2223-8352 E-mail : sukdawongubu@gmail.com

ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โซน 21 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

ผู้ประสานงาน จังหวัดหนองคาย, บึงกาฬ ชื่อ : วิศรุต ตั้งไพโรจน์ ชื่อเล่น : หนุ่ย โทรศัพท์ : 08-3540-7998 E-mail : cesc_gun@hotmail.com การศึกษา : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ประสานงาน จังหวัดชัยภูมิ ชื่อ : เสาวนีย์ อึ้งวงษ์ ชื่อเล่น : แต๋ม โทรศัพท์ : 08-3540-7937 E-mail : soawanee_072@hotmail.com การศึกษา : คณะศิลปศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
วัชรินทร์ สาธร (แซม) โทรศัพท์ : 08-8002-6182 E-mail : watcharin2653@gmail.com การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เอกชัย สว่างภพ (เอก) โทรศัพท์ : 08-2782-6942 E-mail : eakachai_29@hotmail.com การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
วิภาดา พงษ์เพชร (หญิง) โทรศัพท์ : 08-3540-6725 E-mail : twins_yy@hotmail.co.th การศึกษา : คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วราภรณ์ คำภู (วาโย) โทรศัพท์ : 09-1119-2004 E-mail : wkhamphu@hotmail.co.th การศึกษา : ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ราชภัฎอุบลราชธานี ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนวิชาเกาหลี (วัฒนธรรมและความสำคัญระหว่างประเทศ) ม.อีฮวา เกาหลีใต้
จิตสุคนธ์ คนขยัน (จิ๊บจ๊อย) โทรศัพท์ : 09-1119-2007 E-mail : konkhanyan_jj@hotmail.com การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร