▲ กลับด้านบน

ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โซน 17 เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี

หัวหน้าโซน ชื่อ : สิริรัตน์ เกลี้ยงกลิ่น (เต๋า) โทรศัพท์ : 08-3540-6726 E-mail : happy_success072@hotmail.com การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ประสานงาน จังหวัดเลย ชื่อ : อรรถพล จันทรสร้อย (ยีนส์) โทรศัพท์ : 08-2790-7225 E-mail : new_news072@hotmail.com การศึกษา : คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ประสานงาน จังหวัดหนองคาย ชื่อ : ชฎลศ์พร เมธประสพสันต์ (หยก) โทรศัพท์ : 09-2192-9665 E-mail : chadolporn@gmail.com
ผู้ประสานงาน จังหวัดหนองบัวลำภู ชื่อ : ทักษพร ภารพัฒน์ (จ๊อบแจ๊บ) โทรศัพท์ : 09-1119-2008 E-mail : taksapron_jobjabku68@hotmail.com การศึกษา : คณะบริหาร สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ผู้ประสานงาน จังหวัดอุดรธานี ชื่อ : ชญานันท์ คลี่บำรุง (ขวัญ) โทรศัพท์ : 08-6442-0685 E-mail : kwanzz072@gmail.com

ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โซน 18 นครพนม บึงกาฬ สกลนคร มุกดาหาร

หัวหน้าโซน ชื่อ : สิริรัตน์ เกลี้ยงกลิ่น (เต๋า) โทรศัพท์ : 08-3540-6726 E-mail : happy_success072@hotmail.com การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ประสานงาน จังหวัดนครพนม ชื่อ : ศุภกร งอนสระน้อย (ฟิว) โทรศัพท์ : 09-1557-7911 E-mail : supakon.ngon@gmail.com การศึกษา : คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ประสานงาน จังหวัดบึงกาฬ ชื่อ : วันชัย สุขราช (ทัช) โทรศัพท์ : 09-9286-5572 E-mail : vstarzone18@gmail.com
ผู้ประสานงาน จังหวัดสกลนคร ชื่อ : ไชยโย นันแสวง (ต้น) โทรศัพท์ : 09-1557-7922 E-mail : tonchaiyo@hotmail.com การศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ประสานงาน จังหวัดมุกดาหาร ชื่อ : วรพจน์ ศรีปัญญา (กุ้ง) โทรศัพท์ : 088-0224382 E-mail : worraphot2013@gmail.com การศึกษา : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โซน 19 ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด

หัวหน้าโซน ชื่อ : บุญเลิศ สัชนา ชื่อเล่น : กระแต โทรศัพท์ : 08-3540-9810 E-mail : bunlerd072@hotmail.com การศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ผู้ประสานงาน จังหวัดขอนแก่น ชื่อ : ปัญญา ศรีสุทธิ (บรีส) โทรศัพท์ : 09-1119-2034 E-mail : breezetoomtam@hotmail.com การศึกษา : คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขา ศิลปจินตทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ผู้ประสานงาน จังหวัดขอนแก่น ชื่อ : รัตนาภรณ์ แสงสว่าง (เมย์) โทรศัพท์ : 09-1119-2003 E-mail : may_6150@hotmail.com การศึกษา : คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ประสานงาน จังหวัดมหาสารคาม ชื่อ : ทรงฤทธิ์ เวชยันต์ (ชาติ) โทรศัพท์ : 0-99286-5581 E-mail : - การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ประสานงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ชื่อ : สุนิสา สร้อยสุวรรณ (สา) โทรศัพท์ : 08-3540-9816 E-mail : aunya_22@hotmail.com การศึกษา : คณะสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ประสานงาน จังหวัดร้อยเอ็ด ชื่อ : มณฑล บุญโต (เศียร) โทรศัพท์ : 08-8002-6141 E-mail : boonto_1330@hotmail.com การศึกษา : คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา มนุษยวิทยา สาขาการวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โซน 20 ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

หัวหนัาโซน ชื่อ : จรสธิป แก้วเกตุ (หนึ่ง) โทรศัพท์ : 08-2782-1820 E-mail : neung_mf@hotmail.com การศึกษา : คณะการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้ประสานงาน จังหวัดยโสธร ชื่อ : ปวีณ์กร ด้วงที่สุด (โอ) โทรศัพท์ : 09-9286-5528 E-mail : psychologyinme@gmail.com การศึกษา : คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ประสานงาน จังหวัดศรีสะเกษ ชื่อ : เบญจวรรณ ส่งเสริม (แคท) โทรศัพท์ : 09-1557-7926 E-mail : kat06ben@gmail.com การศึกษา : คณะเทคโนโลยี สาขาอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ประสานงาน จังหวัดอำนาจเจริญ ชื่อ : ปวีณา วันดึก (หมวย) โทรศัพท์ : 09-9286-5510 E-mail : muaymmc072@gmail.com
ผู้ประสานงาน จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อ : อนุสรา ศักดาวงศ์ (นุ) โทรศัพท์ : 08-8022-4384 E-mail : sukdawongubu@gmail.com การศึกษา : คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โซน 21 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

หัวหน้าโซน ชื่อ : วิศรุต ตั้งไพโรจน์ ชื่อเล่น : หนุ่ย โทรศัพท์ : 08-3540-7998 E-mail : cesc_gun@hotmail.com การศึกษา : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ประสานงาน จังหวัดชัยภูมิ ชื่อ : เสาวนีย์ อึ้งวงษ์ ชื่อเล่น : แต๋ม โทรศัพท์ : 08-3540-7937 E-mail : soawanee_072@hotmail.com การศึกษา : คณะศิลปศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
ผู้ประสานงาน จังหวัดนครราชสีมา ชื่อ : จิตสุคนธ์ คนขยัน (จิ๊บจ๊อย) โทรศัพท์ : 09-1119-2007 E-mail : konkhanyan_jj@hotmail.com การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ผู้ประสานงาน จังหวัดบุรีรัมย์ ชื่อ : ธงชัย จะรีศรี (ธง) โทรศัพท์ : 09-9146-3601 E-mail : t.jareesri@gmail.com
ผู้ประสานงาน จังหวัดสุรินทร์ ชื่อ : วิภาดา พงษ์เพชร (หญิง) โทรศัพท์ : 08-3540-6725 E-mail : twins_yy@hotmail.co.th การศึกษา : คณะเกษตร กำแพงแสน สาขาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน